ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
         

“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นที่ปรึกษาโครงการระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) แนวคิดการดำเนินงานใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่อง เพื่อร่วมมือกันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลฐานความรู้ และจัดทำ “ร่างแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี” มีการทดลองใช้ร่างแนวปฏิบัติฯ ทำการปรับแก้จนเป็นที่ ยอมรับและปฏิบัติได้ เครื่องมือที่เป็นรูปธรรม คือ ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย

         ในการดำเนินงานโครงการนี้ มีแผนการดำเนินงานตามรายละเอียดที่เสนอไว้ในเมนู แนะนำโครงการ ซึ่งมีแผนการดำเนินงงานเป็น 3 ระยะ รวม 5 ปี ในระยะที่ 1 เป็นการสร้างภาคีห้องปฏิบัติการนำร่อง และพัฒนาแนวปฏิบัติ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน

          ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดทำกรอบคิดแนวปฏิบัติฯ กลาง

          ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจัดทำแนวปฏิบัติฯ และดัชนีชี้วัด (Checklist) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเมนู ESPReL Checklist และเมนู คำอธิบายการกรอก Checklist

 
การเพิ่มห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 52 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: ฮาสือเมาะ ดือราโอะ      [1 มีนาคม 2560  เวลา 15:03:37]   
ข้อเพิ่มห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 207 / ความคิดเห็น: 1)
โดย: สุรีพร      [8 พฤศจิกายน 2559  เวลา 22:19:48]   
เกณฑ์การให้คะแนน  (คลิก: 171 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: กมลมาศ ศรีขวัญ      [18 ตุลาคม 2559  เวลา 16:01:50]   
จะดูรายละเอียหรือเลขทะเบียนห้องปฎิบัติการได้จากส่วนไหนคะ  (คลิก: 1,151 / ความคิดเห็น: 3)
โดย: รศ.ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์      [19 สิงหาคม 2558  เวลา 17:45:17]   
การเพิ่มรายชื่อคณาจารย์ผู้ร่วมวิจัยในห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 780 / ความคิดเห็น: 3)
โดย: ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์      [14 กรกฎาคม 2558  เวลา 14:46:04]   
ขอเพิ่มเติมข้อมูลขนาดห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 567 / ความคิดเห็น: 2)
โดย: ดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์      [10 มิถุนายน 2558  เวลา 16:13:16]   
ขอแก้ไขชื่อห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 581 / ความคิดเห็น: 2)
โดย: จิตรา กลิ่นหอม      [27 พฤษภาคม 2558  เวลา 15:14:10]   
 
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafe.team@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
1889854
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554