ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
         

“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นที่ปรึกษาโครงการระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) แนวคิดการดำเนินงานใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่อง เพื่อร่วมมือกันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลฐานความรู้ และจัดทำ “ร่างแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี” มีการทดลองใช้ร่างแนวปฏิบัติฯ ทำการปรับแก้จนเป็นที่ ยอมรับและปฏิบัติได้ เครื่องมือที่เป็นรูปธรรม คือ ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย

         ในการดำเนินงานโครงการนี้ มีแผนการดำเนินงานตามรายละเอียดที่เสนอไว้ในเมนู แนะนำโครงการ ซึ่งมีแผนการดำเนินงงานเป็น 3 ระยะ รวม 5 ปี ในระยะที่ 1 เป็นการสร้างภาคีห้องปฏิบัติการนำร่อง และพัฒนาแนวปฏิบัติ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน

          ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดทำกรอบคิดแนวปฏิบัติฯ กลาง

          ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจัดทำแนวปฏิบัติฯ และดัชนีชี้วัด (Checklist) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเมนู ESPReL Checklist และเมนู คำอธิบายการกรอก Checklist

 
การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม  (คลิก: 53 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: patomyos P.      [27 สิงหาคม 2562  เวลา 13:25:00]   
ทำอย่างไรถึงจะได้เลขทะเบียน  (คลิก: 362 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: สกาวรัตน์ ทับทองหลาง      [9 เมษายน 2562  เวลา 08:18:07]   
การเพิ่มผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 1,587 / ความคิดเห็น: 5)
โดย: ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ      [4 ตุลาคม 2560  เวลา 09:46:58]   
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 1,040 / ความคิดเห็น: 3)
โดย: วัสสา  คงนคร       [14 มิถุนายน 2560  เวลา 10:26:26]   
การขอลงทะเบียนห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องเดียวกันแต่เป็นรายวิชาต่างกัน  (คลิก: 1,096 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: ฮาสือเมาะ ดือราโอะ      [4 เมษายน 2560  เวลา 10:11:19]   
การเพิ่มห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 1,271 / ความคิดเห็น: 4)
โดย: ฮาสือเมาะ ดือราโอะ      [1 มีนาคม 2560  เวลา 15:03:37]   
ข้อเพิ่มห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 1,153 / ความคิดเห็น: 4)
โดย: สุรีพร      [8 พฤศจิกายน 2559  เวลา 22:19:48]   
 
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
2855249
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554