ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
         

“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นที่ปรึกษาโครงการระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) แนวคิดการดำเนินงานใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่อง เพื่อร่วมมือกันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลฐานความรู้ และจัดทำ “ร่างแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี” มีการทดลองใช้ร่างแนวปฏิบัติฯ ทำการปรับแก้จนเป็นที่ ยอมรับและปฏิบัติได้ เครื่องมือที่เป็นรูปธรรม คือ ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย

         ในการดำเนินงานโครงการนี้ มีแผนการดำเนินงานตามรายละเอียดที่เสนอไว้ในเมนู แนะนำโครงการ ซึ่งมีแผนการดำเนินงงานเป็น 3 ระยะ รวม 5 ปี ในระยะที่ 1 เป็นการสร้างภาคีห้องปฏิบัติการนำร่อง และพัฒนาแนวปฏิบัติ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน

          ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดทำกรอบคิดแนวปฏิบัติฯ กลาง

          ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจัดทำแนวปฏิบัติฯ และดัชนีชี้วัด (Checklist) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเมนู ESPReL Checklist และเมนู คำอธิบายการกรอก Checklists

 
ขอเพิ่มห้องปฏิบัติการในการทำ check list ของ esprel  (คลิก: 84 / ความคิดเห็น: 1)
โดย: อ.ดร.ดวงกมล ตุงคะสมิต      [5 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 16:05:28]   
การสมัครสมาชิก  (คลิก: 86 / ความคิดเห็น: 2)
โดย: นายณรงค์ศักดิ์ เพียโย      [21 มกราคม 2558  เวลา 15:47:26]   
ต้องการแก้ไขชื่อของห้องปฏิบัติการครับ  (คลิก: 176 / ความคิดเห็น: 1)
โดย: แสง ศรีอำไพ      [2 ธันวาคม 2557  เวลา 10:29:39]   
การแปลผลข้อมูล  (คลิก: 180 / ความคิดเห็น: 1)
โดย: พนม   ใสยจิตร์      [21 พฤศจิกายน 2557  เวลา 11:28:38]   
ลืมรหัสผ่าน 2 ห้อง  (คลิก: 204 / ความคิดเห็น: 1)
โดย: วิสิฐ  นงค์พรหมมา  จบศ.(ช่างศิลป์) P7 ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง      [29 สิงหาคม 2557  เวลา 10:10:48]   
เจ้าหน้าที่ท่านเดียวแต่ดูแลหลายห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 238 / ความคิดเห็น: 2)
โดย: นางสาววิยดา ละมุล      [6 สิงหาคม 2557  เวลา 18:25:02]   
ขอยกเลิก  Checklists  เก่า   (คลิก: 221 / ความคิดเห็น: 1)
โดย: มานี จินดาการะเกด      [25 กรกฎาคม 2557  เวลา 10:06:50]   
 
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 464  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafe.team@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
244859
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554