ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
         

“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นที่ปรึกษาโครงการระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) แนวคิดการดำเนินงานใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่อง เพื่อร่วมมือกันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลฐานความรู้ และจัดทำ “ร่างแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี” มีการทดลองใช้ร่างแนวปฏิบัติฯ ทำการปรับแก้จนเป็นที่ ยอมรับและปฏิบัติได้ เครื่องมือที่เป็นรูปธรรม คือ ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย

         ในการดำเนินงานโครงการนี้ มีแผนการดำเนินงานตามรายละเอียดที่เสนอไว้ในเมนู แนะนำโครงการ ซึ่งมีแผนการดำเนินงงานเป็น 3 ระยะ รวม 5 ปี ในระยะที่ 1 เป็นการสร้างภาคีห้องปฏิบัติการนำร่อง และพัฒนาแนวปฏิบัติ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน

          ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดทำกรอบคิดแนวปฏิบัติฯ กลาง

          ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจัดทำแนวปฏิบัติฯ และดัชนีชี้วัด (Checklist) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเมนู ESPReL Checklist และเมนู คำอธิบายการกรอก Checklists

 
เจ้าหน้าที่ท่านเดียวแต่ดูแลหลายห้องปฏิบัติการ  (คลิก: 10 / ความคิดเห็น: 1)
โดย: นางสาววิยดา ละมุล      [6 สิงหาคม 2557  เวลา 18:25:02]   
ขอยกเลิก  Checklists  เก่า   (คลิก: 14 / ความคิดเห็น: 1)
โดย: มานี จินดาการะเกด      [25 กรกฎาคม 2557  เวลา 10:06:50]   
checklist ขอปรับเรื่อง  (คลิก: 156 / ความคิดเห็น: 1)
โดย: ร้อยตำรวจโทภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร      [18 มีนาคม 2557  เวลา 20:44:00]   
การดึงข้อมูลจากโปรแกรม ESPReL Checklists  (คลิก: 184 / ความคิดเห็น: 2)
โดย: ทีมงานอาจารย์อรรณพ       [18 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 11:44:09]   
การแก้ไข user's profile  (คลิก: 194 / ความคิดเห็น: 1)
โดย: ศิริชัย ธรรมวานิช      [22 ตุลาคม 2556  เวลา 11:28:40]   
ข้อสงสัยการใช้อีเมลในการสมัคร  (คลิก: 251 / ความคิดเห็น: 3)
โดย: prapart      [21 สิงหาคม 2556  เวลา 09:41:30]   
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า  (คลิก: 300 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: ตม.จว.ขอนแก่น      [20 มิถุนายน 2556  เวลา 09:46:41]   
 
 
หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โทรศัพท์: 02-218-4250-1  โทรสาร: 02-219-2250  labsafe.team@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
102494
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554