ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
         

“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นที่ปรึกษาโครงการระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) แนวคิดการดำเนินงานใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่อง เพื่อร่วมมือกันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลฐานความรู้ และจัดทำ “ร่างแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี” มีการทดลองใช้ร่างแนวปฏิบัติฯ ทำการปรับแก้จนเป็นที่ ยอมรับและปฏิบัติได้ เครื่องมือที่เป็นรูปธรรม คือ ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย

         ในการดำเนินงานโครงการนี้ มีแผนการดำเนินงานตามรายละเอียดที่เสนอไว้ในเมนู แนะนำโครงการ ซึ่งมีแผนการดำเนินงงานเป็น 3 ระยะ รวม 5 ปี ในระยะที่ 1 เป็นการสร้างภาคีห้องปฏิบัติการนำร่อง และพัฒนาแนวปฏิบัติ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน

          ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดทำกรอบคิดแนวปฏิบัติฯ กลาง

          ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจัดทำแนวปฏิบัติฯ และดัชนีชี้วัด (Checklist) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเมนู ESPReL Checklist และเมนู คำอธิบายการกรอก Checklists

 
Dennisjart  (คลิก: 4 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: Dennisjart      [18 ธันวาคม 2557  เวลา 15:05:17]   
vfekmriwej  (คลิก: 4 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: vfekmriwej      [18 ธันวาคม 2557  เวลา 13:03:10]   
shsrapbdcs  (คลิก: 3 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: shsrapbdcs      [18 ธันวาคม 2557  เวลา 03:08:53]   
uqolsvmjuf  (คลิก: 3 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: uqolsvmjuf      [17 ธันวาคม 2557  เวลา 18:09:16]   
KennithTaf  (คลิก: 3 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: KennithTaf      [17 ธันวาคม 2557  เวลา 17:26:55]   
tbgovkyfpk  (คลิก: 5 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: tbgovkyfpk      [17 ธันวาคม 2557  เวลา 11:36:51]   
Princerush  (คลิก: 8 / ความคิดเห็น: 0)
โดย: Princerush      [15 ธันวาคม 2557  เวลา 22:11:35]   
 
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 464  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafe.team@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
118279
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554