ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการบริหารความเสี่ยง

แผนภาพตัวอย่าง ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการบริหารความเสี่ยง

การรายงานการบริหารความเสี่ยงควรครอบคลุมทั้งระดับบุคคล โครงการและห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการและผู้บริหารในการนำไปสอน อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลภาพรวมและทบทวนการบริหารจัดการ และการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับ     o โครงการ þ บุคคล o ห้องปฏิบัติการ

ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ ..............................AEC.............................................................................. เรื่อง ............การทำงานกับสารเคมี............................................................................

ผู้รวบรวมรายงาน .........................นายสุภาพ ปลอดภัย...........................................................................................................................................................................................................

ช่วงเวลาที่รวบรวม ......................เดือน กุมภาพันธ์ 2558.........................................................................................................................................................................................................

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล/ชื่อโครงการ/ชื่อห้องปฏิบัติการ

ระดับความเสี่ยง

เหตุการณ์เสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

งบประมาณที่ใช้

1

นาย ก.

สูง

ทำงานกับสารปรอท มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน

ตรวจสุขภาพ, ใช้ PPE ที่เหมาะสม

x,xxx

2

นาย ข.

สูง

สกัดสารประกอบด้วยคลอโรฟอร์มทุกวัน

ตรวจสุขภาพ, ใช้ PPE ที่เหมาะสม

x,xxx

3

นาย ค.

สูง

สูดดมสารพิษกลุ่ม benzamidine

ตรวจสุขภาพ, ใช้ PPE ที่เหมาะสม

x,xxx

4

นาย ง.

สูง

กลั่นแอลกอฮอล์ไหม้ในตู้ดูดควันบ่อย

ตั้งกฎการทำงานใหม่, ใช้ PPE ที่เหมาะสม

x,xxx

5

นาย จ.

สูง

การตกหล่นของขวดสารเคมีจากชั้นวาง

เปลี่ยนชั้นวางใหม่

x,xxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในภาพรวม

มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนความเสี่ยงให้หน่วยงานทราบ เพื่อจะได้ระมัดระวังเมื่อเข้ามาในห้องปฏิบัติการ และรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ PPE ที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ   ระดับความเสี่ยง เป็นข้อมูล ที่ได้จากแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกรายงานระดับความเสี่ยงในระดับที่เห็นสมควร

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125181
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554