ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงนั้น มักนิยมใช้แบบเมทริกซ์ โดยมีตัวแปร 2–3 ตัว เมื่อสามารถตั้งตัวแปรที่ต้องการประเมินความเสี่ยงได้แล้ว จากนั้นตั้งค่าระดับจากต่ำไปสูงซึ่งความละเอียดของการตั้งค่าระดับขึ้นกับบริบทของหน่วยงานแต่ละที่ ส่วนใหญ่ควรอยู่ในช่วง 3-5 ระดับ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงโดยมีตัวแปร 2 ตัว คือ “ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น” (ตารางที่ 1) และ “ผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” (ตารางที่ 2) ดังนี้

1) การนิยามความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

“ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น” ตั้งค่าเป็น 5 ระดับ โดยตั้งชื่อเป็น A-D ซึ่งมีการนิยามและอธิบายค่าไว้ เช่น ระดับ A หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น เกือบเป็นประจำ ซึ่งหมายถึง มีคะแนนในการเกิดสูงมาก เป็นต้น

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการนิยามระดับของความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

ระดับ

ความหมายของระดับ

คำอธิบาย

คะแนนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

A

เกือบเป็นประจำ (almost certain)

เหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

B

เป็นไปได้มาก (likely)

เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งหรือมากกว่าในการทำงาน

1-2 ครั้งต่อเดือน

C

เป็นไปได้ปานกลาง (possible)

เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในการทำงาน

1-2 ครั้งต่อปี

D

ไม่ค่อยเกิดขึ้น (unlikely)

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งบางครั้งบางคราว

1-2 ครั้งต่อ 5 ปีหรือมากกว่า

E

เกิดขึ้นได้ยาก (rare)

เคยได้ยินว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อนที่ไหนสักแห่ง

ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในระยะ 10 ปี หรือมากกว่า

 

ที่มา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://safety.unimelb.edu.au/docs/RiskAssess2Variable.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

      2) การนิยามชนิดของผลต่อสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

“ผลต่อสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ในตารางที่ 2 ตั้งค่าเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกัน แต่ใช้ตัวเลขโรมัน (I-V) แทนแต่ละระดับ 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการนิยามระดับความรุนแรงที่มีผลต่อสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ระดับความรุนแรง

ชนิดผลลัพธ์ที่ตามมา

สุขภาพและความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

มากที่สุด  
    (มหันตภัย)

มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หรือเกิดอันตรายต่อคน มากกว่า 50 คน

 

มีผลทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ระยะยาวและรุนแรงมาก น่าวิตกมาก

IV  มาก

มีผู้เสียชีวิต และ/หรือเกิดสภาวะทุพพลภาพรุนแรงและถาวร (>30%) เท่ากับหรือมากกว่า 1 คน

III  ปานกลาง

เกิดสภาวะทุพพลภาพปานกลาง หรือเกิดความบกพร่อง (<30%) เท่ากับหรือมากกว่า 1 คน

มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาปานกลางและรุนแรง

II  น้อย

เกิดสภาวะทุพพลภาพที่รักษาได้ และต้องการการรักษาตัวในโรงพยาบาล

มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาสั้นถึงปานกลางและไม่กระทบต่อระบบนิเวศ

I  น้อยมาก

มีผลกระทบเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล

มีผลน้อยมากต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม

 

ที่มา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://safety.unimelb.edu.au/docs/RiskAssess2Variable.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

 

3) การคำนวณความเสี่ยง/การประเมินความเสี่ยง (Risking rating) เป็นการนำตัวแปรที่กำหนดระดับและนิยามไว้ข้างต้น มาวางเป็นเม

ทริกซ์ดังตารางที่ 3 จากนั้นตั้งค่าระดับ

ความเสี่ยง ก็จะสามารถประเมินความเสี่ยงของสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนตัวแปรของคะแนนและผลต่อสุขภาพ ตั้งแต่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก

 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการคำนวณความเสี่ยง (Risking rating)

 

ระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

ระดับความรุนแรงที่มีผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

I

II

III

IV

V

A

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

B

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

C

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

สูง

สูง

D

ต่ำ

ต่ำ

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

E

ต่ำ

ต่ำ

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

ที่มา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://safety.unimelb.edu.au/docs/RiskAssess2Variable.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

ในการเก็บข้อมูลความเสี่ยงสามารถทำเป็นรูปแบบตารางเพื่อบันทึกผลการประเมินความเสี่ยงได้ ดังตัวอย่างในตารางที่ 4 สำหรับการออกแบบแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงนั้น สามารถทำแยกแบบฟอร์ม หรือ สามารถรวมหลายองค์ประกอบของการจัดการความเสี่ยงในแบบฟอร์มเดียวกันได้ (ดังตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงแบบรวม)

ตารางที่ 4 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลความเสี่ยง

 

(1) เหตุการณ์

ที่ก่อให้เกิดอันตราย

(2) ระดับความเสี่ยง

(3) ตัวบ่งชี้

ความเป็นอันตราย

(4) วิธีการจัดการความเสี่ยง

(5) คำอธิบายวิธีการจัดการความเสี่ยง

A–E

I–V

ระดับ

1. การตกหล่นของขวดสารเคมี

B

III

สูง

 

ชั้นวางไม่แข็งแรงและเบียดแน่น

กำจัดทิ้ง

เปลี่ยนชั้นวางใหม่

2. การเกิดไฟไหม้ในตู้ควัน

C

IV

สูง

 

ใช้เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ติดต่อกันจนทำให้เกิดความร้อนและเกิดไฟไหม้

ตั้งกฎการทำงาน

ห้ามใช้เครื่องมือในตู้ควันติดต่อกันเป็นเวลานานและต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลเป็นระยะ

3. การสูดดมสารพิษเช่น Benzamidine

A

II

สูง

 

Benzamidine เป็นสารพิษที่ไวปฏิกิริยากับอากาศ

ใช้ PPE

ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบเต็มรูป และทำงานในตู้ควัน

เฝ้าติดตาม

ตรวจสุขภาพประจำปี

...

...

...

...

...

หมายเหตุ (4) และ (5) เป็นการจัดการความเสี่ยง  

      

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125328
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554