ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แผนงานด้านความปลอดภัย

          องค์กร/หน่วยงานควรกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เป็นต้น เป็นแผนงานที่แสดงความจริงจังของนโยบายและควรมีการขยายผล โดยครอบคลุมในระดับอื่นด้วย  เช่น ในสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้แก่ กรม กอง ศูนย์ เป็นต้น ทั้งนี้ลักษณะของแผนงานควรมีการปฏิบัติไปในทางเดียวกันอย่างจริงจัง ในเรื่องของ

                       §  กลยุทธ์ในการจัดการ/บริหาร ที่รวมถึง ระบบบริหารจัดการ ระบบรายงานและระบบการตรวจติดตาม

                       §  แผนปฏิบัติการ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย

                       §  ระบบกำกับดูแลที่เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

                       §  การสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ

                       §  การเพิ่มพูนความรู้ และฝึกทักษะด้วยการฝึกอบรมสม่ำเสมอ

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
การสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบไมดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร โรจนนันต์
(21 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 15:52:10)
ความคิดเห็นที่ 2
รบกวนขอแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
สาวิตรี ช่างประดิษฐ์
(10 กันยายน 2562  เวลา 09:56:47)
ความคิดเห็นที่ 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์มีแผนการดำเนินการประจำปีการศึกษา 2561 ข้อมูลตามเอกสารแนบ
ไฟล์ประกอบ
พจนีย์ พุฒนา
(27 เมษายน 2561  เวลา 15:56:31)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
2982508
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554