ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แผนงานด้านความปลอดภัย

          องค์กร/หน่วยงานควรกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เป็นต้น เป็นแผนงานที่แสดงความจริงจังของนโยบายและควรมีการขยายผล โดยครอบคลุมในระดับอื่นด้วย  เช่น ในสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้แก่ กรม กอง ศูนย์ เป็นต้น ทั้งนี้ลักษณะของแผนงานควรมีการปฏิบัติไปในทางเดียวกันอย่างจริงจัง ในเรื่องของ

                       §  กลยุทธ์ในการจัดการ/บริหาร ที่รวมถึง ระบบบริหารจัดการ ระบบรายงานและระบบการตรวจติดตาม

                       §  แผนปฏิบัติการ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย

                       §  ระบบกำกับดูแลที่เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

                       §  การสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ

                       §  การเพิ่มพูนความรู้ และฝึกทักษะด้วยการฝึกอบรมสม่ำเสมอ

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 11
แผนยุทธศาสตร์
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 23:26:31)
ความคิดเห็นที่ 10
แผนปฏิบัติความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี
ไฟล์ประกอบ
นางสาววิทิตา ไปบน
(18 พฤษภาคม 2564  เวลา 09:59:24)
ความคิดเห็นที่ 9
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 65/2563 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์ประกอบ
ผศปาพจน์ เจริญอภิบาล
(30 มีนาคม 2564  เวลา 16:29:53)
ความคิดเห็นที่ 8
ระบุชื่อเอกสารแผนงาน: (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 - 2566
ไฟล์ประกอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์
(24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16:36:27)
ความคิดเห็นที่ 7
แผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อมูลตามเอกสารแนบ
ไฟล์ประกอบ
ผศ.พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ
(3 กรกฎาคม 2563  เวลา 11:16:03)
ความคิดเห็นที่ 6
การบูรณาการระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการใน
มหาวิทยาลัยร่วมกับระบบ ESPReL
ไฟล์ประกอบ
ศิริชัย โฆษิตารัตน์
(30 มิถุนายน 2563  เวลา 13:58:54)
ความคิดเห็นที่ 5
-
รศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล
(18 มิถุนายน 2563  เวลา 09:49:40)
ความคิดเห็นที่ 4
หน่วยปฏิบัติการสัตว์ทดลอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์ประกอบ
ธัญลักษณ์ กระแสร์
(2 มิถุนายน 2563  เวลา 14:03:39)
ความคิดเห็นที่ 3
การสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบไมดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร โรจนนันต์
(21 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 15:52:10)
ความคิดเห็นที่ 2
รบกวนขอแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
สาวิตรี ช่างประดิษฐ์
(10 กันยายน 2562  เวลา 09:56:47)
ความคิดเห็นที่ 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์มีแผนการดำเนินการประจำปีการศึกษา 2561 ข้อมูลตามเอกสารแนบ
ไฟล์ประกอบ
พจนีย์ พุฒนา
(27 เมษายน 2561  เวลา 15:56:31)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061331
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554