ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการของเสีย
ความรู้เกี่ยวกับบริษัทรับกำจัดของเสียในประเทศไทย

ความรู้เกี่ยวกับบริษัทรับกำจัดของเสียในประเทศไทย

การส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการไปกำจัดต้องพิจารณาลักษณะและความสามารถในการจัดการของเสียของบริษัท ให้เหมาะสมกับประเภทของเสียที่ส่งกำจัดด้วย ตามกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จำแนกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมไว้ 3 ประเภท ตามลักษณะกิจการ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมต้องขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนการประกอบกิจการ ผู้สนใจสามารถสืบค้นชื่อ ประเภท และลักษณะกิจการของโรงงานฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมนู “บริการข้อมูล” --- > “ข้อมูลโรงงาน” --- > “ค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม” [http://hawk.diw.go.th/content.php­mode=data1search]

 ตารางที่ 1
ประเภทและลักษณะกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม

 ลำดับ ประเภท ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ
101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
(Central Waste Treatment)
  • โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม : เป็นการลด/กำจัด/บำบัดมลพิษที่มีอยู่ในน้ำเสียและนำกากตะกอนไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
  • โรงงานเผาของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผาร่วม) : เป็นการบำบัดของเสียโดยการใช้ความร้อนเพื่อทำลายมลพิษ และลดความเป็นอันตรายของสารบางอย่าง โดยมีระบบบำบัดมลพิษอากาศและจัดการเถ้าที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  • โรงงานคัดแยกของเสีย : เป็นการคัดแยกของเสีย โดย ของเสียที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกจะถูกส่งไปยังโรงงานต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก และจัดการส่วนที่เหลือจากการคัดแยกอย่างถูกต้องต่อไป
  • โรงงานฝังกลบของเสีย : เป็นการนำของเสียไปฝังกลบในหลุมฝังกลบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
        - หลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
        - หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill)
106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น
   1) ทำสีน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากน้ำมันหล่อลื่น ใช้แล้ว           (Waste Oil Refining)
   2) สกัดแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากกากหรือ ตะกอนน้ำมันดิบ      (Waste Oil Separation)
   3) สกัดแยกโลหะมีค่า (Precious Metals Recovery)
   4) กลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Solvents Recovery)
   5) ทำเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Substitution)
   6) ทำเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending)
   7) ซ่อมหรือล้างบรรจุภัณฑ์
   8) คืนสภาพกรดหรือด่าง (Acid/Base Regeneration)
   9) คืนสภาพถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Regeneration)
   10) ผลิตเคมีภัณฑ์ สารเคมี ซึ่งมีการนำเคมีภัณฑ์หรือ สารเคมีที่ใช้งานแล้ว หรือเสื่อมสภาพมาเป็น วัตถุดิบในการผลิต
   11) ซ่อมแซม ปรับปรุง บดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บดหรือล้างผลิตภัณฑ์แก้ว

          ที่มา คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม, โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประเภท 101 105 และ 106, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, มกราคม 2554.

 ตารางที่ 2 ตัวอย่างการเลือกประเภทโรงงานฯ ในการส่งกำจัด/บำบัดที่เหมาะสมกับลักษณะของเสีย

 ลำดับประเภทโรงงาน ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ ลักษณะของเสียที่ส่งกำจัด/บำบัด
 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
(Central Waste Treatment)
ปรับคุณภาพของเสียรวม (บำบัดหรือกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันหล่อลื่น และยางรถยนต์ เป็นต้น โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์) ของเหลวอินทรีย์ประเภทไขมันที่ได้จากพืช และสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมัน
 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ฝังกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย และไม่อันตราย สารปรอทอินทรีย์
 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม กลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
(Solvents Recovery)
ของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ำ
สกัดแยกโลหะมีค่า
(Precious Metals Recovery)
ไอออนของโลหะหนัก เช่น เงิน ทองแดงร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125195
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554