ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการของเสีย
หลักการการจำแนกประเภทของเสีย

         หลักการการจำแนกประเภทของเสีย (แผนผังที่ 1-2 ) จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการจัดการของเสียแบบครบวงจร ตั้งแต่การบำบัดเบื้องต้นจนถึงการส่งของเสียไปกำจัดโดยบริษัทผู้รับกำจัดของเสียที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

         ของเสียจากห้องปฏิบัติการอาจจำแนกประเภทได้หลายแบบขึ้นอยู่กับชนิด และลักษณะอันตรายของสารตั้งต้น แต่ละห้องปฏิบัติการอาจใช้ระบบการจำแนกของเสียที่แตกต่างกัน เช่น ตัวอย่างเกณฑ์ที่ใช้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่ว่าจะใช้ระบบแบบใดก็ตาม ของเสียที่รอการกำจัดควรมีการติดฉลากให้ชัดเจน (ตัวอย่างฉลากของเสียทั้งนี้ได้ยกตัวอย่างประเภทของเสียและการจัดการเบื้องต้นบางส่วนไว้ใน ตารางที่ 1  และหากผู้สนใจรายละเอียดของความรู้เพิ่มเติมสำหรับการจำแนกของเสีย ภาชนะบรรจุ และการบำบัดเบื้องต้น สามารถดูได้จากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม (ดังรายละเอียด)

           นอกจากนี้ปัญหาที่ห้องปฏิบัติการพบบ่อยคือ ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรับกำจัดของเสีย ทำให้การจัดการทำได้ไม่ครบวงจร ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับบริษัทรับกำจัดของเสียอาจเป็นประโยชน์ได้

 

แผนผังที่ 1 หลักการการจำแนกประเภทของเสีย

 

         

แผนผังที่ 2 หลักการการจำแนกประเภทของเสียที่ไม่ทราบข้อมูล

 

หมายเหตุ: 1 การทดสอบลักษณะความเป็นอันตรายของของเสีย ตามวิธีของ US EPA (เข้าถึงได้จาก http://www.epa.gov/epawaste/hazard/wastetypes/wasteid/index.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125331
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554