ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

          ลักษณะโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนอำนวยการ ส่วนบริหารจัดการ และส่วนปฏิบัติการ ซึ่งมีภาระหน้าที่ดังแสดงในตาราง แต่ละองค์กร/หน่วยงานอาจปรับใช้ตามความเหมาะสมได้ตามขนาดและจำนวนบุคลากร หากหน่วยงานมีขนาดเล็ก อาจรวมภาระหน้าที่ของส่วนอำนวยการและส่วนบริหารจัดการเข้าด้วยกัน เช่น หน่วยงานระดับห้องปฏิบัติการ อาจมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการและหัวหน้าโครงการย่อยเป็นทั้งส่วนอำนวยการและส่วนบริหารจัดการที่รวมเข้าด้วยกัน และมีนักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนิสิต/นักศึกษาเป็นส่วนปฏิบัติการ หรือหน่วยงานระดับภาควิชา อาจมีหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นทั้งส่วนอำนวยการและส่วนบริหารจัดการที่รวมเข้าด้วยกัน และมีนักวิจัย เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักศึกษาเป็นส่วนปฏิบัติการ เป็นต้น การแสดงโครงสร้างการบริหาร อาจแสดงเป็นรูปแบบเอกสารแต่งตั้ง หรือแผนผังของโครงสร้างการบริหารที่ยอมรับร่วมกันในหน่วยงาน

          ตาราง  องค์ประกอบของโครงสร้างการบริหารและภาระหน้าที่

 

องค์ประกอบ

ภาระหน้าที่

ส่วนอำนวยการ

 

 • กำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กร/หน่วยงาน
 • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับบริหาร  ภาระหน้าที่และขอบเขตการรับผิดชอบ ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ
 • ให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในองค์กร/หน่วยงาน
 • สื่อสารความสำคัญของการมีระบบบริหารความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างทั่วถึงภายในองค์กร/หน่วยงาน
 • ทำให้เกิดความยั่งยืนของระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภายในองค์กร/หน่วยงาน
 • ทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร

ส่วนบริหารจัดการ

 • บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินการด้านต่างๆตามนโยบายและแผน
 • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน  ภาระหน้าที่และขอบเขตการรับผิดชอบทุกด้านเพื่อดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ
 • จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการความปลอดภัย
 • กำหนดข้อปฏิบัติความปลอดภัยภายในองค์กร/หน่วยงาน
 • แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบทุกด้าน
 • สร้างระบบการสร้างความตระหนัก ระบบติดตาม และระบบรายงานความปลอดภัย
 • กำหนดหลักสูตรการสอน การอบรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากรทุกระดับ

ส่วนปฏิบัติการ

 

 • ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของการปฏิบัติการที่ดี
 • สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงในระดับบุคคล/โครงการ/ห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
 • เข้าร่วมกิจกรรมและรับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เหมาะสมของหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ เช่น การจัดการความเสี่ยง การซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ
 • จัดทำระบบเอกสารที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบความปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • จัดทำรายงานการดำเนินงานความปลอดภัย การเกิดภัยอันตราย และความเสี่ยงที่พบเสนอต่อผู้บริหาร

 

                   โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ควรมีในระดับองค์กร และระดับอื่นๆ จนถึงระดับห้องปฏิบัติการ เช่น ในสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้แก่ กรม กอง ศูนย์ เป็นต้น ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ แสดงในแผนภาพ

แผนภาพ ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 14
1.3.4 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในระดับห้องปฏิบัติการฯ 4510
ไฟล์ประกอบ
สาวิณี ปฐมสุริยะพร
(14 มิถุนายน 2565  เวลา 10:20:46)
ความคิดเห็นที่ 13
1.3.3 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของภาควิชาจุลชีววิทยา
ไฟล์ประกอบ
สาวิณี ปฐมสุริยะพร
(14 มิถุนายน 2565  เวลา 10:19:54)
ความคิดเห็นที่ 12
คำสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ (ส.ค. 64)
ไฟล์ประกอบ
อัสนีย์ เหมกระศรี
(1 มิถุนายน 2565  เวลา 14:19:34)
ความคิดเห็นที่ 11
ระดับมหาวิทยาลัย
ไฟล์ประกอบ
ดร.สิทธินันท์ ชนะรัตน์
(8 มีนาคม 2565  เวลา 19:42:08)
ความคิดเห็นที่ 10
โครงสร้างการบริหาร
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 21:05:49)
ความคิดเห็นที่ 9
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 65/2563 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์ประกอบ
ผศปาพจน์ เจริญอภิบาล
(30 มีนาคม 2564  เวลา 16:28:30)
ความคิดเห็นที่ 8
คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่614/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะทำงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ไฟล์ประกอบ
ผศปาพจน์ เจริญอภิบาล
(30 มีนาคม 2564  เวลา 16:20:54)
ความคิดเห็นที่ 7
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1314/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการความปลอดภัยเฉพาะทางชุดต่างๆ
ไฟล์ประกอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์
(24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16:37:18)
ความคิดเห็นที่ 6
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ; Biosafety committee ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ไฟล์ประกอบ
นายสัตวแพทย์เอกรินทร์ คงขำ
(19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16:06:40)
ความคิดเห็นที่ 5
หน่วยปฏิบัติการสัตว์ทดลอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์ประกอบ
ธัญลักษณ์ กระแสร์
(2 มิถุนายน 2563  เวลา 14:07:23)
ความคิดเห็นที่ 4
ระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ไฟล์ประกอบ
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ
(18 ตุลาคม 2562  เวลา 18:35:50)
ความคิดเห็นที่ 3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไฟล์ประกอบ
กุสุมา แจ่มดี
(9 กันยายน 2562  เวลา 13:13:01)
ความคิดเห็นที่ 2
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 4372562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์
ไฟล์ประกอบ
รื่นฤทัย แก้วปึ
(19 สิงหาคม 2562  เวลา 16:16:14)
ความคิดเห็นที่ 1
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1314-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการความปลอดภัยเฉพาะทางชุดต่าง ๆ
ไฟล์ประกอบ
รื่นฤทัย แก้วปึ
(19 สิงหาคม 2562  เวลา 16:14:26)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061201
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554