ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย

          องค์กร/หน่วยงานควรมีนโยบายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งห้องปฏิบัติการ เช่น ในมหาวิทยาลัย นโยบายควรครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และห้องปฏิบัติการ หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นโยบายควรครอบคลุมทั้งหน่วยงาน กรม กอง ศูนย์ เป็นต้น โดยสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในระดับองค์กร/หน่วยงาน เพื่อการดำเนินการและกำกับดูแลความปลอดภัย การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจะมีความชัดเจนเมื่อมี

  •   เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม เช่น ประกาศของหน่วยงานเรื่องนโยบายด้านความปลอดภัย มติจากรายงานการประชุมภาควิชา เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 37
นโยบายด้านความปลอดภัย
ไฟล์ประกอบ
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
(7 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 17:13:03)
ความคิดเห็นที่ 36
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2563 ของห้องปฏิบัติการวิจัย
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ์
(30 สิงหาคม 2564  เวลา 21:06:29)
ความคิดเห็นที่ 35
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการ AMP

ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร.กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย
(13 สิงหาคม 2564  เวลา 20:44:14)
ความคิดเห็นที่ 34
นโยบายด้านความปลอดภัย
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 23:30:34)
ความคิดเห็นที่ 33
มาตราการความปลอดภัย
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 23:29:59)
ความคิดเห็นที่ 32
มตราการความปลอดภัย
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 21:04:48)
ความคิดเห็นที่ 31
นโยบายด้านความปลอดภัย
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 21:04:23)
ความคิดเห็นที่ 30
MU_นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.นสพ.พงศ์ราม รามสูต
(30 มิถุนายน 2564  เวลา 15:06:07)
ความคิดเห็นที่ 29
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการ SSE
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ์
(24 มิถุนายน 2564  เวลา 14:54:29)
ความคิดเห็นที่ 28
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สุวัฒน์ แก้วบุตรดี
(7 มิถุนายน 2564  เวลา 16:04:18)
ความคิดเห็นที่ 27
เอกสาร นโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ไฟล์ประกอบ
นางสาววิทิตา ไปบน
(18 พฤษภาคม 2564  เวลา 09:53:34)
ความคิดเห็นที่ 26
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๘
ไฟล์ประกอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์
(24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16:35:36)
ความคิดเห็นที่ 25
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ไฟล์ประกอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์
(24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16:32:45)
ความคิดเห็นที่ 24
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ส่งใหม่)
ไฟล์ประกอบ
นายสัตวแพทย์เอกรินทร์ คงขำ
(19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16:09:59)
ความคิดเห็นที่ 23
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
นายสัตวแพทย์เอกรินทร์ คงขำ
(17 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10:19:08)
ความคิดเห็นที่ 22
นโยบายความปลอดภัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไฟล์ประกอบ
สุกัญญา ข้ามหก
(14 กรกฎาคม 2563  เวลา 18:44:52)
ความคิดเห็นที่ 21
-
รศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล
(18 มิถุนายน 2563  เวลา 09:52:51)
ความคิดเห็นที่ 20
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์ประกอบ
ธัญลักษณ์ กระแสร์
(2 มิถุนายน 2563  เวลา 13:59:48)
ความคิดเห็นที่ 19
เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ไฟล์ประกอบ
วารุณี พันธ์วงค์
(6 มกราคม 2563  เวลา 14:30:13)
ความคิดเห็นที่ 18
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัย มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
ไฟล์ประกอบ
ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
(2 ธันวาคม 2562  เวลา 20:38:27)
ความคิดเห็นที่ 17
เอกสารด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์ประกอบ
ชญานี ฉิมพาลี
(4 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13:39:25)
ความคิดเห็นที่ 16
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ
(18 ตุลาคม 2562  เวลา 18:32:12)
ความคิดเห็นที่ 15
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี


ไฟล์ประกอบ
สุภัทรา ชื่นชอบ
(1 ตุลาคม 2562  เวลา 08:40:33)
ความคิดเห็นที่ 14
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยมหาลัยมหิดล
ไฟล์ประกอบ
ผศ.สุภา วิรเศรษฐ์
(10 กันยายน 2562  เวลา 10:49:35)
ความคิดเห็นที่ 13
นโยบายและเเนวปฎิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2558 _คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์ประกอบ
รื่นฤทัย แก้วปึ
(19 สิงหาคม 2562  เวลา 16:02:28)
ความคิดเห็นที่ 12
ได้แนบเอกสาร นโยบายให้แล้ว
ไฟล์ประกอบ
ชัยโรจน์ รามแก้ว
(23 พฤษภาคม 2562  เวลา 11:32:53)
ความคิดเห็นที่ 11
เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์ประกอบ
จิตรลดา เก่งกล้า
(14 พฤษภาคม 2562  เวลา 13:36:57)
ความคิดเห็นที่ 10
เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ไฟล์ประกอบ
วิภาดา บุญส่งแท้
(12 เมษายน 2562  เวลา 13:37:25)
ความคิดเห็นที่ 9
เอกสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์ประกอบ
ชญานี ฉิมพาลี
(16 ตุลาคม 2561  เวลา 11:34:16)
ความคิดเห็นที่ 8
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไฟล์ประกอบ
ฮาสือเมาะ ดือราโอะ
(21 กันยายน 2561  เวลา 13:46:07)
ความคิดเห็นที่ 7
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาภรณ์ ศรีมาตร
(23 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 19:44:18)
ความคิดเห็นที่ 6
เอกสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์ประกอบ
กวิพร จินะจันตา
(13 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09:46:24)
ความคิดเห็นที่ 5
เอกสารนโยบายด้านการจัดการพลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์ประกอบ
นายศรัณยู อุ่นทวี
(2 พฤศจิกายน 2560  เวลา 19:48:30)
ความคิดเห็นที่ 4
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์ประกอบ
นายศรัณยู อุ่นทวี
(2 พฤศจิกายน 2560  เวลา 19:47:29)
ความคิดเห็นที่ 3
จำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ เช่นการชี้แจงแก่ผู้ใช้ให้เข้าใจก่อนการใช้ห้อง
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
(27 เมษายน 2560  เวลา 14:27:09)
ความคิดเห็นที่ 2
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์ประกอบ
พุทธชาติ โภคาธิกรณ์
(13 กรกฎาคม 2559  เวลา 16:31:49)
ความคิดเห็นที่ 1
เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยมหาวิทยาลัย
ไฟล์ประกอบ
สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล
(30 มิถุนายน 2559  เวลา 09:09:59)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061275
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554