ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการของเสีย
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อการบริหารจัดการ

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ หมายถึง การนำข้อมูลของเสียไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร ในเรื่องต่อไปนี้

         1. การประเมินความเสี่ยง โดยการนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์เพื่อประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ของเสียเหล่านั้นยังไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากส่วนงาน เช่น มีรายงานการประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลปริมาณ ประเภทของเสีย และสถานที่เก็บภายในหน่วยงาน เป็นต้น

         2. การจัดเตรียมงบประมาณในการกำจัด โดยการประมาณค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลปริมาณของเสียที่ส่งกำจัดในแต่ละครั้ง เช่น รายงานค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียย้อนหลัง เพื่อนำมาจัดเตรียมงบประมาณ เป็นต้น

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
ระบบการกำจัดสารพิษของคณะสหเวชศาสตร์ มธ. มีการดำเนินการภายใต้โครงการการกำจัดขยะและสารเคมี ตามปีงบประมาณ โดยมีการรวบรวมขยะหรือของเสียในแต่ละห้องปฏิบัติการ
ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 11:08:12)
ความคิดเห็นที่ 2
ระบบการกำจัดสารพิษของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. มีการดำเนินการภายใต้โครงการขยะและสารพิษ ตามปีงบประมาณ และมีการสรุปผลการดำเนินการส่งทุกปี ดังตัวอย่างที่แนบ เป็นของปีงบประมาณ 2564
ไฟล์ประกอบ
อ.สพ.ญ.ดร. นิภา ธรรมสนธิเจริญ
(8 กันยายน 2564  เวลา 21:10:06)
ความคิดเห็นที่ 1
เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง
ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ
(29 มิถุนายน 2563  เวลา 09:17:54)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061313
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554