ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการของเสีย
การรายงานข้อมูล

การรายงานข้อมูล หมายถึง การรายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นและที่กำจัดทิ้งของห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร โดยมีการจัดทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอพร้อมทั้งสามารถรายงานความเคลื่อนไหวของของเสียในห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กรได้ด้วย การรายงานข้อมูลที่ครบวงจรนั้น ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

     1. มีการรายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น

     2. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวข้อมูลในรายงานอย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  

  •  ประเภทของเสีย
  •  ปริมาณของเสีย

           3. มีการรายงานข้อมูลของเสียที่กำจัดทิ้ง

          4. มีการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ

ดังตัวอย่างในตาราง

ตาราง  แสดงตัวอย่างบัญชีหรือสารบบของเสีย

รหัสขวด ประเภทของเสีย ประเภทภาชนะ ปริมาณความจุ ผู้รับผิดชอบ สถานที่เก็บ วันที่บันทึก
W04001 Mercury waste Glass bottle 1 ลิตร นาย ก ห้อง 1411 ตึก A 22/12/2554
W06001 Heavy metal waste Glass bottle 2.5 ลิตร นางสาว ข ห้อง 1411 ตึก A 11/12/2554
W04002 Mercury waste Plastic gallon 10 ลิตร นาย ก ห้อง 1411 ตึก A 6/12/2554
W07001 Acid waste Glass bottle 18 ลิตร นาย ค ห้อง 1411 ตึก A 26/12/2554
W03001 Oxidizing waste Plastic gallon 10 ลิตร นางสาว ง ห้อง 1411 ตึก A
1/12/2554

 


 

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
กรณีที่ของเสีย  เป็นของเสียที่ได้จากการวิเคราะห์เช่น การวิเคราะห์ไขมัน จะมีของเสียผสมที่เป็น กรด และด่างรวมกัน จะจัดให้อยู่ประเภทไหน
ดร.สุภัทรา ขบวนฉลาด
(5 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13:35:14)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061298
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554