ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ หมายถึง การนำข้อมูลสารเคมีไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการ เช่น

 

§  การประเมินความเสี่ยง ข้อมูลจากสารบบสารเคมี สามารถนำไปใช้ในการประเมินความเป็นอันตรายและความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมองเห็นภาพรวมของอันตรายและ

   ความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการในหน่วยงาน และนำไปสร้าง/พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงได้

§  การจัดสรรงบประมาณ  อาทิเช่น การจัดซื้อสารเคมีของหน่วยงาน/โครงการ หรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้ออุปกรณ์รับเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ในแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น

§  การแบ่งปันสารเคมี สารบบสารเคมีและการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นรูปธรรม สามารถเอื้อให้เกิดการแบ่งปันสารเคมีระหว่างห้องปฏิบัติการซึ่งช่วยลดการซื้อสารเคมีซ้ำซ้อนได้

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
สามารถตรวจสอบได้ว่าภายในอาคารหรือห้องปฏิบัติการมีสารอันตรายหรือสารที่ก่ออันตรายมากน้อยเท่าไหร่
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 10:09:46)
ความคิดเห็นที่ 4
ไม่มีสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
ดร.จินตนา สังโสภา
(15 พฤษภาคม 2565  เวลา 16:15:59)
ความคิดเห็นที่ 3
ไม่มีสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
อาจารย์สำรวย มะลิถอด
(31 มกราคม 2565  เวลา 01:31:04)
ความคิดเห็นที่ 2
บันทึกการแบ่งปันสารเคมี
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 20:53:31)
ความคิดเห็นที่ 1
ใช้ในการประเมินความเป็นอันตรายและความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการและ การจัดซื้อสารเคมีของหน่วยงาน/โครงการ
พรธนนันท์ ภารุ่งเรืองธนบดี
(5 มกราคม 2561  เวลา 12:43:37)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061202
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554