ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการของเสีย
การบำบัดและกำจัดของเสีย

การบำบัดและกำจัดของเสีย

    ในการบำบัดและกำจัดของเสียนั้นขึ้นกับประเภทของเสีย โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถบำบัดของเสียเบื้องต้นก่อนทิ้ง และก่อนส่งกำจัด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) ในห้องปฏิบัติการควรมีระบบการจัดการซึ่งครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

1. บำบัดของเสียก่อนทิ้ง หมายถึง ห้องปฏิบัติการควรมีการบำบัดของเสียที่มีความเป็นอันตรายน้อยที่สามารถกำจัดได้เองก่อนทิ้งลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ เช่น การสะเทินของเสียกรดและเบสให้เป็นกลางก่อนทิ้งลงท่อน้ำ เป็นต้น (ตัวอย่างการบำบัดของเสียเบื้องต้น)  

2. บำบัดของเสียก่อนส่งกำจัด หมายถึง ห้องปฏิบัติการควรบำบัดของเสียอันตรายที่ไม่สามารถกำจัดได้เองเบื้องต้นก่อนส่งบริษัทหรือหน่วยงานที่รับกำจัด เพื่อลดความเป็นอันตรายระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง (ตัวอย่างการบำบัดของเสียเบื้องต้น)

ดูตัวอย่างการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ และแหล่งความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดและกำจัด ดังนี้ (ตัวอย่างการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ และแหล่งความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดและกำจัด)

 

3. ส่งของเสียไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดการของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (ความรู้เกี่ยวกับบริษัทรับกำจัดของเสียของเสียในประเทศไทย)   

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(7 สิงหาคม 2564  เวลา 00:48:51)
ความคิดเห็นที่ 1
ห้องปฏิบัติการได้ทำการกำจัดของเสียเองโดยผ่านระบำบัดน้ำเสีย 4 ขั้นตอน
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กระบวนการใหญ่ๆ
1) กระบวนการทางกายภาพ คือ การบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยแรงต่างๆ ใช้แยกของแข็งที่ไม่ละลายน้ำออกจากน้ำเสียโดยมากจะเป็นขั้นตอนแรกของระบบบำบัดน้ำเสียได้แก่ การตกตะกอน, การกวนและการกรอง
2) กระบวนการทางเคมี คือ วิธีการบำบัดน้ำเสียที่อาศัยสารเคมีผสมกับน้ำเสียเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี และเพื่อแยกเอามลสารต่างๆออกจากน้ำเสีย ได้แก่ การทำให้เกิดการตกตะกอนและการทำให้เป็นกลาง
3) กระบวนการทางชีววิทยา คือ วิธีการบำบัดน้ำเสียที่อาศัยจุลชีพ หรือจุลินทรีย์ ที่จะทำการย่อยสลายและเปลี่ยนสารอินทรีย์ต่างๆไปเป็นก๊าซลอยขึ้นสู่อากาศ ได้แก่ ระบบโปรยกรอง, บ่อเติมอากาศ, บ่อกรองไร้อากาศ
4) กระบวนการทางกายภาพ – เคมี คือ วิธีการบำบัดน้ำเสียที่อาศัยทั้งทางกายภาพและทางเคมีมารวมกัน จะใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย
พจนีย์ พุฒนา
(12 กรกฎาคม 2562  เวลา 10:17:56)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061230
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554