ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)

       Safety Data Sheet (SDS) หรือในบางครั้งเรียกว่า Material Safety Data Sheet (MSDS) นั้น หมายถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการ SDS มีดังนี้

1. เก็บ SDS ในรูปแบบที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์

2. เก็บ SDS อยู่ในที่ที่ทุกคนในห้องปฏิบัติการเข้าดูได้ทันที เมื่อต้องการใช้ หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

3. SDS มีข้อมูลครบทั้ง 16 หัวข้อ ตามระบบสากล (ดังรายละเอียดเพิ่มเติม)

1) ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย (Identification)

2) ข้อมูลความเป็นอันตราย (Hazards identification)

3) ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on ingredients)

4) มาตรการปฐมพยาบาล (First aid measures)

5) มาตรการผจญเพลิง (Fire fighting measures)

6) มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

7) การใช้และการจัดเก็บ (Handling and storage)

8) การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/Personal protection)

9) สมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and chemical properties)

10) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

11) ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

12) ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (Ecological information)

13) ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

14) ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport information)

15) ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

16) ข้อมูลอื่น ๆ (Other information)

4. มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ 

5. มี SDS ที่ทันสมัย โดยตรวจสอบจากข้อมูล SDS ของบริษัทผู้ผลิตในช่วงเวลาที่ซื้อจากบริษัทผู้ขายสารเคมีนั้นๆ ไม่ควรใช้ SDS ของบริษัทผู้ผลิตอื่นเนื่องจากอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสารเคมีได้ และไม่ควรใช้ SDS ที่เก่ากว่า 5 ปี   

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4
ยกตัวอย่างมาบางชนิดที่มีเก็บไว้
ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 10:53:56)
ความคิดเห็นที่ 3
ยกตัวอย่างมาบางชนิดที่มีเก็บไว้
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 23:48:56)
ความคิดเห็นที่ 2
มีการแยกประเภทการจัดเก็บตามหมู่อักษร สามารถขอดูได้ จัดทำอัพเดตทุก6เดือน
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 23:48:12)
ความคิดเห็นที่ 1
ทุกๆ 6 เดือน
กุสุมา แจ่มดี
(5 กรกฎาคม 2564  เวลา 13:44:30)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061196
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554