ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
เกณฑ์ที่ 1 : Chemical segregation (Hazard class) จาก Laboratory Safety Manual, The University of Texas at Austin

 เกณฑ์ที่ 1: Chemical Segregation (Hazard class) จาก Laboratory Safety Manual, The University of Texas at Austin

 ที่มา  ดัดแปลงจาก Laboratory Safety Manual, The University of Texas at Austin, January 2011 

กลุ่มของสารเคมี คำแนะนำวิธีการเก็บรักษา ตัวอย่างสารเคมี สารที่เข้ากันไม่ได้
(ดู SDS ในทุกกรณี)
แก๊สไวไฟภายใต้ความดัน (รวมถึงแก๊สติดไฟได้) (compressed gases–flammable includes combustible) เก็บรักษาในที่เย็นและแห้ง ห่างจากแก๊สออกซิไดซ์ อย่างน้อย 6 ม. (20 ฟุต) โดยมัดหรือล่ามถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบัติการ แก๊สไวไฟภายใต้ความดัน (รวมถึงแก๊สติดไฟได้) (compressed gases–flammable includes combustible)
 
เก็บรักษาในที่เย็นและแห้งห่างจากแก๊สออกซิไดซ์อย่างน้อย 6 ม.(20 ฟุต)โดยมัดหรือล่ามถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบัติการ
แก๊สเหลวไวไฟภายใต้ความดัน (compressed gases–liquefied flammable) เก็บรักษาในที่เย็น และแห้ง ห่างจากแก๊สออกซิไดซ์ อย่างน้อย 6 ม. (20 ฟุต) โดยมัดหรือล่ามถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบัติการ แก๊สบางชนิดอาจต้องเก็บในตู้ที่ติดตั้งสปริงเกอร์หรือระบบระบายอากาศ แก๊สที่เก็บในอาคาร ถังควรมีขนาดบรรจุ ไม่เกิน 16 ออนซ์ (350 กรัม) หากมีขนาดใหญ่ให้นำเข้ามาใช้ภายในอาคารเป็นรายวันเท่านั้น และเก็บถาวรอยู่ภายนอกอาคาร Propane,

Butane
แก๊สพิษและออกซิไดซ์ภายใต้ความดัน, ของแข็งออกซิไดซ์ (oxidizing and toxic compressed gases, oxidizing solids)
แก๊สภายใต้ความดันที่ไวต่อปฏิกิริยา (รวมถึง แก๊สออกซิไดซ์) (compressed gases–reactive, including oxidizing) เก็บรักษาในที่เย็นและแห้ง ห่างจากแก๊สไวไฟอย่างน้อย 6 ม. (20 ฟุต) มัดหรือล่ามถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบัติการ แก๊สบางชนิดอาจต้องเก็บในตู้ที่ติดตั้งระบบระบายอากาศ Oxygen,

Chlorine
แก๊สไวไฟ
(flammable gases)
แก๊สภายใต้ความดันที่คุกคามสุขภาพของคน รวมถึงแก๊สพิษและกัดกร่อน (compressed gases–threat to human health, includes toxic and corrosive) เก็บรักษาในที่เย็นและแห้ง ห่างจากแก๊สและของเหลวไวไฟ โดยมัดหรือล่ามถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบัติการ
แก๊สบางชนิดอาจต้องเก็บในตู้ที่ติดตั้งระบบระบายอากาศ
Carbon monoxide,
Hydrogen sulfide,
Hydrogen chloride
แก๊สไวไฟ และ/หรือออกซิไดซ์
(flammable and/or oxidizing gases)
สารกัดกร่อน–กรด อนินทรีย์
(corrosives–acids inorganic)
เก็บในตู้เก็บรักษากรดที่ติดตั้งระบบป้องกัน หรือมีภาชนะพลาสติกรองรับ Inorganic (mineral) acids,
Hydrochloric acid,
Sulfuric acid,
Chromic acid,
Nitric acid
หมายเหตุ: Nitric acid เป็นสารออกซิไดซ์ที่แรงและควรเก็บแยกจากกรดอื่น ๆ โดยเก็บในภาชนะรองรับหรือตู้กรดที่แยกออกจากกัน
ของเหลวไวไฟ (flammable liquids)
ของแข็งไวไฟ (flammable solids)
เบส (bases)
และ สารออกซิไดซ์ (oxidizers)
กรดอินทรีย์ (organic acids)
สารกัดกร่อน–กรดอินทรีย์(corrosives–acids organic) เก็บในตู้เก็บรักษากรดที่ติดตั้งระบบป้องกัน หรือมีภาชนะพลาสติกรองรับ Acetic acid,
Trichloroacetic acid, Lactic acid
ของเหลวไวไฟ (flammable liquids)
ของแข็งไวไฟ (flammable solids)
เบส (bases)
และ สารออกซิไดซ์ (oxidizers)
กรดอินทรีย์ (organic acids)
สารกัดกร่อน–เบส
(corrosives–bases)
เก็บในตู้ที่แยกต่างหาก Ammonium hydroxide,
Potassium hydroxide,
Sodium hydroxide
สารออกซิไดซ์ และกรด (oxidizers and acids)
สารระเบิดได้
(explosives)
เก็บให้ห่างจากสารเคมีอื่น ๆ ทั้งหมด ในตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อมิให้พลัดตกลงมาได้ Ammonium nitrates,
Nitrourea,
Sodium azide,
Trinitroaniline,
Trinitroanisole,
Trinitrobenzene,
Trinitrophenol (Picric acid),
Trinitrotoluene (TNT)
สารเคมีอื่น ๆ ทั้งหมด
ของเหลวไวไฟ
(flammable Liquids)
เก็บในตู้เก็บเฉพาะสารไวไฟ
หมายเหตุ: สารเคมีที่เกิดเปอร์ออกไซด์ได้ต้องลงวันที่ที่เปิดขวด เช่น Ether, Tetrahydrofuran, Dioxane
Acetone,
Benzene,
Diethyl ether,
Methanol,
Ethanol,
Hexanes,
Toluene
สารออกซิไดซ์ และกรด
(Oxidizers and Acids)
ของแข็งไวไฟ
(flammable solids)
เก็บในพื้นที่ที่เย็นและแห้ง แยกห่างออกไปจากสารออกซิไดซ์ และสารกัดกร่อน Phosphorus,
Carbon,
Charcoal
สารออกซิไดซ์ และกรด
(Oxidizers and Acids)
สารเคมีที่ไวปฏิกิริยาต่อน้ำ
(water reactive chemicals)
เก็บในสถานที่ที่เย็นและแห้ง และมีการป้องกันสารเคมีจากการสัมผัสน้ำ (รวมทั้งระบบสปริงเกลอร์) และติดป้ายเตือนในสถานที่นั้นว่า “สารเคมีที่ไวปฏิกิริยาต่อน้ำ”, “ห้ามใช้น้ำดับไฟในทุกกรณี” ไม่เก็บบนพื้นเผื่อกรณีน้ำท่วม (เช่น ท่อน้ำแตก) Sodium metal,
Potassium metal,
Lithium metal,
Lithium aluminum hydride
แยกจากสารละลายที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบทั้งหมด และสารออกซิไดซ์
(all aqueous solutions and oxidizers)
สารออกซิไดซ์
(oxidizers)
วางบนถาดและเก็บไว้ในตู้ทนไฟ แยกต่างหากจากสารไวไฟ และวัสดุที่ติดไฟได้ Sodium hypochlorite,
Benzoyl peroxide,
Potassium permanganate,
Potassium chlorate,
Potassium dichromate
หมายเหตุ: กลุ่มสารเคมีต่อไปนี้เป็นสารออกซิไดซ์: Nitrates, Nitrites, Chromates, Dichromates, Chlorites, Permanganates, Persulfates, Peroxides, Picrates, Bromates, Iodates, Superoxides
สารรีดิวซ์, สารไวไฟ, สารไหม้ไฟได้, วัสดุอินทรีย์ และโลหะสภาพเป็นผงละเอียด
สารพิษ
(poisons)
แยกเก็บจากสารอื่น โดยมีภาชนะรองรับที่ทนสารเคมีในพื้นที่ที่แห้ง เย็น และมีการระบายอากาศ Cyanides, สารประกอบโลหะหนัก เช่น Cadmium, Mercury, Osmium ดู SDS
สารเคมีทั่วไปที่ไม่ไวต่อปฏิกิริยา
(general chemicals non–Reactive)
เก็บในตู้หรือชั้นวาง Agar, Sodium chloride, Sodium bicarbonate, และเกลือที่ไม่ไวต่อปฏิกิริยาส่วนใหญ่ ดู SDS


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125213
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554