ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี

ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี คือ ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับการจัดเก็บสารเคมีทุกกลุ่ม

1. การแยกเก็บสารเคมีตามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี (Chemical incompatibility) หมายถึง การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ควรมีการแยกตามกลุ่มสารเคมี โดยคำนึงถึงสมบัติของสารเคมีที่เข้ากันได้และไม่ได้ เช่น สารกัดกร่อนประเภทกรดและด่างไม่ควรจัดเก็บไว้ด้วยกัน หากจำเป็นต้องจัดเก็บไว้ในตู้เดียวกันต้องมีภาชนะรองรับ (secondary container) แยกจากกัน ไม่ควรเก็บกรดอินทรีย์ (organic acid) ร่วมกับกรดอนินทรีย์ที่มีฤทธิ์ออกซิไดซ์ (oxidizing inorganic acids) เช่น กรดไนตริก กรดซัลฟูริก เป็นต้น การจัดเก็บสารเคมีเรียงตามตัวอักษร ต้องพิจารณาถึงความเข้ากันไม่ได้ของสารเคมีก่อน ตัวอย่างเกณฑ์การแยกประเภทสารเคมีเพื่อการจัดเก็บ ดังนี้

เกณฑ์ที่ 1 : Chemical Segregation (Hazard class) จาก Laboratory Safety Manual, The University of Texas at Austin

เกณฑ์ที่ 2 : Chemical Segregation (Hazard class) ของ Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), U.S. Department of Energy

เกณฑ์ที่ 3 : ChemAlert chemical incompatibility color coding system ของ Department of Microbiology, University of Manitoba

เกณฑ์ที่ 4 : Partial Incompatibility Listing จาก Chemical Segregation & Incompatibilities Guidelines, University of Texas at Arlington

เกณฑ์ที่ 5 : EPA's Chemical Compatibility Chart

2. เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลวทั้งในคลังสารเคมีและห้องปฏิบัติการ อย่างเป็นสัดส่วน

3. หน้าตู้เก็บสารเคมีในพื้นที่ส่วนกลางมีการระบุ

  • รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ
  • ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลตู้
  • สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย

4. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิดอย่างปลอดภัยตามตำแหน่งที่แน่นอน และไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน เช่น ชั้นวางสารเคมีมีความแข็งแรง มีที่กั้น ห่างจากแหล่งน้ำ มีภาชนะรองรับขวดสารเคมีเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

5. มีป้ายบอกบริเวณที่เก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย อย่างชัดเจน

6. มีระบบการควบคุมสารเคมีที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ สารเคมีที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ หมายถึง สารที่มีความเป็นอันตรายสูงต่อสุขภาพ เช่น สารที่มีฤทธิ์เป็นพิษเฉียบพลันสูง สารที่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งจะระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ในหัวข้อ 2 ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) และหัวข้อ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information) สารเหล่านี้ต้องมีระบบการควบคุมเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ เช่น เก็บอยู่ในตู้ที่มีกุญแจล็อค และผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือผู้ดูแลรับผิดชอบก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้ได้ เป็นต้น

 

 

ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างสารที่มีฤทธิ์เป็นพิษเฉียบพลันสูง สารที่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ และสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

 

ประเภทความเป็นอันตราย

ตัวอย่างสารเคมี

สารที่มีฤทธิ์เป็นพิษเฉียบพลันสูง

cyanide, sodium fluoroacetate, ethyleneimine

aziridine, organic compounds of mercury, nicotine and salts of nicotine

สารก่อมะเร็ง

nickel oxide, arsenic trioxide, benzidine and salts of benzidine,  asbestos, benzene

สารก่อการกลายพันธุ์

acrylamide, colchicines, carbendazim, benomyl, 2-nitrotoluene

สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

mercury, lead hexafluorosilicate, lead acetate, lead nickel silicate, warfarin

 

ที่มา C&L Inventory database, harmonized classification, Annex VI of Regualation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation), http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

 

7. ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บสารเคมีหรือของเสีย แต่หากมีการจัดเก็บอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ใช่สารเคมีและของเสียใต้ตู้ดูดควันต้องจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

8. ไม่วางขวดสารเคมีบนโต๊ะและชั้นวางของโต๊ะปฏิบัติการอย่างถาวร ยกเว้นขวดสารเคมีที่อยู่ระหว่างการใช้งานในแต่ละวัน 

 

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 10
แบ่งตามระบบ UN จะแบ่งวัตถุอันตรายเป็น 9 Class
ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 10:26:36)
ความคิดเห็นที่ 9
แยกสารเคมีตามประเภท
ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 10:21:43)
ความคิดเห็นที่ 8
มีรายชื่อของสารเคมีแต่ละชนิดเรียงลำดับตามตัวอักษณ โดยจะบอกสารเคมีแต่ละชนิดเก็บอยู่ที่ใด และตำแหน่งไหน
ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 10:13:19)
ความคิดเห็นที่ 7
จะมีสมุดรายชื่อของสารเคมีแต่ละชนิดอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถหาได้ง่าย โดยจะบอกสารเคมีแต่ละชนิดเก็บอยู่ที่ห้องไหน และตำแหน่งไหน
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 23:42:42)
ความคิดเห็นที่ 6
เอกสาร
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.รัตติกาล จันทิวาสน์
(19 กรกฎาคม 2563  เวลา 13:29:08)
ความคิดเห็นที่ 5
มีการแยกสารเคมีเป็นสัดส่วนตามประเภท
ผศ.ดร.เขมฤทัย  ถามะพัฒน์
(25 ธันวาคม 2562  เวลา 14:17:45)
ความคิดเห็นที่ 4
หน้าตู้เก็บสารเคมีในพื้นที่ส่วนกลางมีการระบุ
รายชื่อสารเคมี
จีราภรณ์ สังข์ผุด
(19 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09:17:40)
ความคิดเห็นที่ 3

ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี คือ ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับการจัดเก็บสารเคมีทุกกลุ่ม
1. การแยกเก็บสารเคมีตามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี (Chemical incompatibility) หมายถึง การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ควรมีการแยกตามกลุ่มสารเคมี โดยคำนึงถึงสมบัติของสารเคมีที่เข้ากันได้และไม่ได้ เช่น สารกัดกร่อนประเภทกรดและด่างไม่ควรจัดเก็บไว้ด้วยกัน หากจำเป็นต้องจัดเก็บไว้ในตู้เดียวกันต้องมีภาชนะรองรับ (secondary container) แยกจากกัน ไม่ควรเก็บกรดอินทรีย์ (organic acid) ร่วมกับกรดอนินทรีย์ที่มีฤทธิ์ออกซิไดซ์ (oxidizing inorganic acids) เช่น กรดไนตริก กรดซัลฟูริก เป็นต้น การจัดเก็บสารเคมีเรียงตามตัวอักษร ต้องพิจารณาถึงความเข้ากันไม่ได้ของสารเคมีก่อน ตัวอย่างเกณฑ์การแยกประเภทสารเคมีเพื่อการจัดเก็บ ดังนี้
เกณฑ์ที่ 1 : Chemical Segregation (Hazard class) จาก Laboratory Safety Manual, The University of Texas at Austin
จีราภรณ์ สังข์ผุด
(19 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09:17:00)
ความคิดเห็นที่ 2
เคลื่อนย้ายสารเคมีด้วยใช้รถเข็น
จีราภรณ์ สังข์ผุด
(19 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09:15:16)
ความคิดเห็นที่ 1
เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลวทั้งในคลังสารเคมีและห้องปฏิบัติการ อย่างเป็นสัดส่วน
พรธนนันท์ ภารุ่งเรืองธนบดี
(5 มกราคม 2561  เวลา 12:45:04)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061299
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554