ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
สารบบสารเคมี (Chemical inventory)

สารบบสารเคมี (Chemical inventory) หมายถึง การจัดทำสารบบสารเคมีในห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งสามารถแสดงรายงานการติดตามสารเคมีในห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร ซึ่งสารบบสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ต้องครอบคลุมกิจกรรมต่อไปนี้

1. มีการบันทึกข้อมูลการนำเข้าสารเคมีสู่ห้องปฏิบัติการ

2. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ

3. มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 

4. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานการติดตามสารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยในรายงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  

  • ชื่อสารเคมี
  • CAS no. (ถ้ามี)
  • ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี
  • ปริมาณ
  • สถานที่เก็บ

 

ตัวอย่างรูปแบบสารบบสารเคมีแสดงในตารางที่ 1 การรายงานการติดตามสารเคมี แสดงในตารางที่ และสถานภาพสัดส่วนเชิงปริมาณของสารเคมีจำแนกตามประเภทความเป็นอันตราย แสดงในแผนภาพ

ตารางที่ 1 ตัวอย่างรูปแบบสารบบสารเคมี

รหัสขวด ชื่อสารเคมี Cas no. UN Class สถานะ มี SDS เกรด วันหมดอายุ ขนาดบรรจุ ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ผู้ผลิต ผู้ขาย ราคา (บาท) วันที่รับเข้ามาใน Lab วันที่ปรับปรุงข้อมูล
AA5100001 Ethyl alcohol 64-17-5 3 ของเหลว   ACS reagent 31/12/2556 2.50 ลิตร 1.00 ลิตร ห้อง 1411 Merck Merck Thailand 500 25/1/2551 31/12/2554
AA5100002 Sodium hydroxide 1310-73-2 8 ของเหลว   AnalaR 31/12/2556 10.00 ลิตร 10.00 ลิตร ห้อง 907 Merck Merck Thailand 800 15/6/2551 31/12/2554
AA5100003 Ammonium chloride 12125-02-9 - ของแข็ง   AnalaR 31/12/2556 500.00 กรัม 100.00 กรัม ห้อง 1411 Merck Merck Thailand 3,300 15/6/2551 31/12/2554
AA5100004 Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate 7783-85-9 - ของแข็ง   ACS reagent 31/12/2556 100.00 กรัม 50.00 กรัม ห้อง 1411 Sigma SM chemical 6,000 15/6/2551 31/12/2554
AA5100005 Antimony trichloride 10025-91-9 8 ของแข็ง   Purum 31/12/2556 100.00 กรัม 10.00 กรัม ห้อง 1411 Fluka ไม่ทราบ 3,500 30/8/2551 31/12/2554
AA5100006 Hydrogen 215-605-7 2.1 แก๊ส   - 31/12/2556 5 ลิตร - ห้อง 907 TIG TIG 2,500 30/8/2551 31/12/2554
AA5100007 Nickel(II) sulfate hexahydrate 10101-97-0 6.1 ของแข็ง   ACS reagent 31/12/2556 1,000 กรัม 500 กรัม ห้อง 907 Sigma SM chemical 9,500 3/10/2551 31/12/2554
AA5200001 Ethyl alcohol 64-17-5 3 ของเหลว   ACS reagent 31/12/2556 5.00 ลิตร 5.00 ลิตร ห้อง 1411 Merck Merck Thailand 500 10/1/2552 31/12/2554

ตารางที่ 2 ตัวอย่างรายงานความเคลื่อนไหวของสารเคมี

ชื่อสารเคมี Cas no. UN Class สถานะ ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ วันที่ปรับปรุงข้อมูล
Ethyl alcohol 64-17-5
3 | ของเหลวไวไฟ
ของเหลว 6.00 ลิตร ห้อง 1411 22/12/2554
Sodium hydroxide 1310-73-2
8 | กัดกร่อน
ของเหลว 10.00 ลิตร ห้อง 907 23/12/2554
Ammonium chloride 12125-02-9
- | -
ของแข็ง 100.00 กรัม ห้อง 1411 23/12/2554
Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate 7783-85-9
- | -
ของแข็ง 50 กรัม ห้อง 1411

23/12/2554

Antimony trichloride 10025-91-9
8 | กัดกร่อน
ของแข็ง 10.00 กรัม ห้อง 1411 26/12/2554
Hydrogen 215-605-7
2.1 | แก๊สไวไฟ
แก๊ส - ห้อง 907 26/12/2554
Nickel(II) sulfate hexahydrate 10101-97-0
6.1 | สารพิษ
ของแข็ง 500 กรัม ห้อง 907 26/12/2554   

                                                                                                                                            

แผนภาพ  แสดงสัดส่วนเชิงปริมาณของสารเคมีจำแนกตามประเภทความเป็นอันตราย

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 10
เอกสาร
ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 09:42:20)
ความคิดเห็นที่ 9
ไม่มีสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
อาจารย์สำรวย มะลิถอด
(31 มกราคม 2565  เวลา 01:29:25)
ความคิดเห็นที่ 8
ไม่มีการเคมีในห้องปฏิบัติการ
อาจารย์สำรวย มะลิถอด
(31 มกราคม 2565  เวลา 01:28:55)
ความคิดเห็นที่ 7
ไม่ใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
อาจารย์สำรวย มะลิถอด
(31 มกราคม 2565  เวลา 01:27:31)
ความคิดเห็นที่ 6
แบบบันทึกการจัดการสารเคมีที่ไม่ใช้แล้ว
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 20:56:34)
ความคิดเห็นที่ 5
chemical list + tracking number ubdate 24062564
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ์
(24 มิถุนายน 2564  เวลา 16:06:17)
ความคิดเห็นที่ 4
ข้อมูลการนำเข้าจ่ายออกสารเคมี 25-06-64
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ์
(24 มิถุนายน 2564  เวลา 16:00:14)
ความคิดเห็นที่ 3
เอกสาร
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.รัตติกาล จันทิวาสน์
(19 กรกฎาคม 2563  เวลา 13:25:05)
ความคิดเห็นที่ 2
เอกสาร
พรธนนันท์ ภารุ่งเรืองธนบดี
(5 มกราคม 2561  เวลา 12:37:05)
ความคิดเห็นที่ 1
ไม่มีสารเคมี
ดร.สมภพ ถมโพธิ์
(20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09:00:45)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061277
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554