ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีและเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป (เดิม)

ในอดีตก่อนที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปจะนำระบบ GHS มาปรับใช้ กลุ่มสหภาพยุโรปมีกฎหมายเกี่ยวกับการจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีและเคมีภัณฑ์ หรือ Directive 67/548/EEC และ Directive 1999/45/EC ดังนั้น เนื่องจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นผู้ผลิตสารเคมีและเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ระบบการจำแนกนี้จึงพบเห็นและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ก) ประเภทความเป็นอันตราย (Hazard class) ประกอบด้วย 15 ประเภท ดังนี้

1.  วัตถุระเบิด (Explosive)  
2.  สารออกซิไดซ์ (Oxidising)
3.  สารไวไฟมากเป็นพิเศษ  (Extremely flammable)
4.  สารไวไฟมาก (Highly flammable) 
5.  สารไวไฟ (Flammable)
6.  สารมีพิษมาก (Very toxic)
7.  สารมีพิษ (Toxic)
8.  สารอันตราย (Harmful)
9. สารกัดกร่อน (Corrosive)
10. สารระคายเคือง (Irritant)
11. สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ (Sensitization)
12. สารก่อมะเร็ง (Carcinogenic)
13. สารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ (Mutagenic)
14. สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic for reproduction)
15. สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (Dangerous for the environment)

ข) สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (Hazard symbols) ประกอบด้วย 10 สัญลักษณ์ ดังนี้

- วัตถุระเบิด (Explosive) - สารออกซิไดซ์ (Oxidizing)
- สารไวไฟมากเป็นพิเศษ (Extremely flammable) - สารไวไฟมาก (Highly flammable)
- สารไวไฟ (Flammable)
- สารมีพิษมาก (Very toxic) - สารระคายเคือง (Irritant)
- สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ (Sensitization)
- สารมีพิษ (Toxic)
- สารก่อมะเร็ง ประเภทที่ 1, 2 (Carcinogenic)
- สารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ ประเภทที่ 1, 2 (Mutagenic)
- สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประเภทที่ 1, 2 (Toxic for reproduction)
-สารอันตราย (Harmful)
- สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ (Sensitization)
- สารก่อมะเร็ง ประเภทที่ 3 (Carcinogenic)
- สารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ ประเภทที่ 3 (Mutagenic)
- สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประเภทที่ 3 (Toxic for reproduction)
- สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (Dangerous for the environment) -สารกัดกร่อน (Corrosive)

ที่มา :

1. Dangerous Preparations Directive, Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations.

2. Dangerous Substances Directive, Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125179
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554