ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

        การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมทั้ง การจัดการความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

1.  มีอุปกรณ์สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก ห้องปฏิบัติการต้องมีการจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อรับภาวะฉุกเฉิน  โดยเฉพาะ

     ที่ล้างตา ดู มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน

     ชุดฝักบัวฉุกเฉิน ดู มาตรฐานชุดฝักบัวฉุกเฉิน มาตรฐานชุดฝักบัวฉุกเฉิน

     เวชภัณฑ์ นอกจากยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีแล้ว ควรมีเวชภัณฑ์ที่พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เช่น แก้วบาด ผิวหนังไหม้ ตาระคายเคือง เป็นต้น และสิ่งสำคัญคือ ควรมี “antidote” ที่จำเพาะกับความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการด้วย เช่น calcium gluconate สามารถลดพิษของ hydrofluoric acid ได้ เป็นต้น และต้องจัดวางในบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

     ชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล เช่น มีวัสดุดูดซับที่เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (เช่น chemical spill–absorbent pillows หรือ vermiculite (ตัวอย่างป้ายบอกจุดติดตั้งที่ล้างตา  ชุดล้างตาแบบติดผนังและอ่างล้างตาฉุกเฉินไว้ในห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ และเข้าถึงได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุ เพื่อดูดซับสารเคมีอันตรายที่เป็นของเหลว เป็นต้น

     ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่เข้าถึงได้สะดวก ผู้ปฏิบัติการต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดที่จัดวาง ณ ตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่มีอะไรกีดขวางเมื่อเกิดเหตุ

a. chemical spill–absorbent pillow

b. vermiculite

1 ชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล

(ที่มา  เข้าถึงได้จาก a. http://www.absorbentsonline.com/pillows.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

b. http://inspectapedia.com/sickhouse/asbestoslookC.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556)

            2. มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการมีการวางแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง หมายถึง มีขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีอุปกรณ์ที่พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

            3. ซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสมกับหน่วยงาน หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการมีการซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสมกับหน่วยงาน เช่น ซ้อมหนีไฟจากสถานที่จริงที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ เป็นต้น

            4. ตรวจสอบพื้นที่และสถานที่เพื่อพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการมีการตรวจสอบพื้นที่และสถานที่อยู่สม่ำเสมอ เช่น ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ จุดรวมพล เป็นต้น

5. ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ  หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ มีการกำหนดช่วงเวลาการตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมรับภาวะฉุกเฉิน อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ต้องใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์นั้น โดยครอบคลุม สิ่งต่อไปนี้

   ทดสอบที่ล้างตา อย่างน้อยเดือนละครั้ง ขึ้นกับความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางตา

-    ทดสอบฝักบัวฉุกเฉิน อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง ขึ้นกับความเสี่ยงของการเกิดภาวะฉุกเฉินที่ต้องใช้ฝักบัวฉุกเฉิน

-    ตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑ์สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อจัดสรรทดแทนส่วนที่ใช้ไป

-    ตรวจสอบชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง หรือภายหลังจากการใช้ชุดอุปกรณ์ต้องตรวจสอบเพื่อจัดสรรทดแทนส่วนที่ใช้ไป

-    ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาด อย่างน้อยเดือนละครั้ง

6.  มีขั้นตอนการจัดการเบื้องต้นเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่เป็นรูปธรรม ที่ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

    การแจ้งเหตุภายในหน่วยงาน  เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น ขั้นตอนปฏิบัติเป็นสิ่งแรก คือการแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นไปยังเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุของหน่วยงานภายในได้ทันที เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรับทราบและเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไปได้

    การแจ้งเหตุภายนอกหน่วยงาน การแจ้งเหตุภายนอกหน่วยงาน เช่น องค์กรที่หน่วยงานสังกัด ควรมีหน่วยงานกลางที่รับแจ้งเหตุจากผู้ประสบภาวะฉุกเฉิน และ/หรือเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ ที่สามารถติดต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการแจ้งตามลำดับขั้น นอกจากนี้ หน่วยงานต้องมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปยังสถานพยาบาล สถานีตำรวจ และสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดด้วย

    การแจ้งเตือน หน่วยงานต้องมีระบบแจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินที่แจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเชื่อถือได้สูง ให้ทุกคนที่อยู่ในหน่วยงานทราบเหตุโดยทันที สัญญาณเตือนภัยอาจเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ซึ่งสามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ หรือเป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณให้ทำงานโดยใช้การกระตุ้นจากบุคคล เช่น โดยการดึง หรือทุบกระจกให้แตก เป็นต้น เพื่อให้ผู้อาศัยในอาคารหนีไปยังที่ปลอดภัย

การอพยพคน  หน่วยงานมีขั้นตอนการอพยพคนออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล โดยทุกคนรับทราบขั้นตอนและสามารถลงมือปฏิบัติได้ทันที ทั้งนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบจำนวนคน ณ จุดรวมพลด้วย

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 8
ชุดอุปกรณ์ล้างตา สามารถหาได้ง่ายใกล้อ่างน้ำ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(7 สิงหาคม 2564  เวลา 00:30:31)
ความคิดเห็นที่ 7
แผนการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(7 สิงหาคม 2564  เวลา 00:27:08)
ความคิดเห็นที่ 6
ชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(7 สิงหาคม 2564  เวลา 00:26:02)
ความคิดเห็นที่ 5
กล่องยาเวชภัณฑ์
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(7 สิงหาคม 2564  เวลา 00:25:12)
ความคิดเห็นที่ 4
เอกสารหัวข้อ 5.2.5 แบบฟอร์ม First Aids และแบบฟอร์ม Spill Kits
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.รัตติกาล จันทิวาสน์
(19 กรกฎาคม 2563  เวลา 14:23:13)
ความคิดเห็นที่ 3
เอกสารแบบฟอร์มตรวจพื้นที่
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.รัตติกาล จันทิวาสน์
(19 กรกฎาคม 2563  เวลา 14:20:27)
ความคิดเห็นที่ 2
เอกสารแบบฟอร์มซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.รัตติกาล จันทิวาสน์
(19 กรกฎาคม 2563  เวลา 14:19:32)
ความคิดเห็นที่ 1
เอกสาร
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.รัตติกาล จันทิวาสน์
(19 กรกฎาคม 2563  เวลา 14:18:17)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125274
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554