ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ

การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ ควรมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ที่ทำการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

2. ปิดฝาภาชนะที่ใช้บรรจุสารเคมีให้สนิทขณะเคลื่อนย้ายให้สนิท หากจำเป็นอาจผนึกด้วยแผ่นพาราฟิล์ม (รูปที่ 1)

                           

                  รูปที่ 1 การใช้แผ่นพาราฟิล์มปิดฝาภาชนะ

3. ใช้รถเข็นที่มีแนวกั้น เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสารเคมี พร้อมกันหลายๆ ขวด (รูปที่ 2)

รูปที่ 2  รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายสารเคมี

 

4. ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับ (secondary container) ในการเคลื่อนย้ายสารเคมี โดยต้องเป็นภาชนะที่ไม่แตกหักง่าย ทำมาจากยาง เหล็ก หรือพลาสติก ที่สามารถบรรจุขวดสารเคมี (รูปที่ 3)

                           

                 รูปที่ 3 ภาชนะรองรับที่เป็นพลาสติก (ที่มา  เข้าถึงได้จาก http://web.princeton. edu/sites/ehs/labpage/spills.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)

5. เคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับที่มีวัสดุกันกระแทก

6. ใช้ถังยางที่ทนต่อการกัดกร่อนและการละลายในการเคลื่อนย้ายสารพวกกรดและตัวทำละลาย (รูปที่ 4)

7. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่แยกกัน ดูตัวอย่างกลุ่มสารที่เข้ากันไม่ได้ ดังตารางด้านล่าง                          

                                    

             รูปที่ 4  ถังยางที่ทนกรดและตัวทำละลาย (ที่มา  เข้าถึงได้จาก http://web.princeton. edu/sites/ehs/labpage/spills.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)

ตาราง แสดงตัวอย่างกลุ่มสารที่เข้ากันไม่ได้

 

กลุ่มของสารเคมี

คำแนะนำวิธีการเก็บรักษา

ตัวอย่างสารเคมี

สารที่เข้ากันไม่ได้

(ดู SDS ในทุกกรณี)

แก๊สไวไฟภายใต้ความดัน (รวมถึงแก๊สติดไฟได้) (Compressed gases–flammable includes combustible)

เก็บรักษาในที่เย็นและแห้ง ห่างจากแก๊สออกซิไดซ์ อย่างน้อย 6 ม. (20 ฟุต) โดยมัดหรือล่ามถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบัติการ

แก๊สไวไฟภายใต้ความดัน (รวมถึงแก๊สติดไฟได้) (compressed gases–flammable includes combustible)

เก็บรักษาในที่เย็นและแห้ง ห่างจากแก๊สออกซิไดซ์ อย่างน้อย 6 ม. (20 ฟุต) โดยมัดหรือล่ามถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบัติการ

แก๊สเหลวไวไฟภายใต้ความดัน (Compressed gases–liquefied flammable)

เก็บรักษาในที่เย็น และแห้ง ห่างจากแก๊สออกซิไดซ์อย่างน้อย 6 ม. (20 ฟุต) โดยมัดหรือล่ามถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบัติการแก๊สบางชนิดอาจต้องเก็บในตู้ที่ติดตั้งสปริงเกลอร์หรือระบบระบายอากาศแก๊สที่เก็บในอาคาร ถังควรมีขนาดบรรจุ ไม่เกิน 16 ออนซ์ (350 กรัม) หากมีขนาดใหญ่ให้นำเข้ามาใช้ภายในอาคารเป็นรายวันเท่านั้น และเก็บถาวรอยู่ภายนอกอาคาร

Propane, Butane

แก๊สพิษและออกซิไดซ์ภายใต้ความดัน,ของแข็งออกซิไดซ์(oxidizing and toxic compressed gases, oxidizing solids)

แก๊สภายใต้ความดันที่ไวต่อปฏิกิริยา (รวมถึงแก๊สออกซิไดซ์) (Compressed gases–reactive, including oxidizing)

เก็บรักษาในที่เย็นและแห้ง ห่างจากแก๊สไวไฟอย่างน้อย 6 ม. (20 ฟุต) มัดหรือล่ามถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบัติการแก๊สบางชนิดอาจต้องเก็บในตู้ที่ติดตั้งระบบระบายอากาศ

Oxygen, Chlorine

 

แก๊สไวไฟ (flammable gases)

แก๊สภายใต้ความดันที่คุกคามสุขภาพของคน รวมถึงแก๊สพิษและกัดกร่อน (Compressed gases–threat to human health, includes toxic and corrosive)

เก็บรักษาในที่เย็นและแห้ง ห่างจากแก๊สและของเหลวไวไฟ โดยมัดหรือล่ามถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบัติการแก๊สบางชนิดอาจต้องเก็บในตู้ที่ติดตั้งระบบระบายอากาศ

 

Carbon monoxide,

Hydrogen sulfide,

Hydrogen chloride

แก๊สไวไฟ และ/หรือออกซิไดซ์ (flammable and/or oxidizing gases)

 

สารกัดกร่อน–กรดอนินทรีย์ (Corrosives–acids inorganic)

เก็บในตู้เก็บรักษากรดที่ติดตั้งระบบป้องกัน หรือมีภาชนะพลาสติกรองรับ

Inorganic (mineral) acids, Hydrochloric acid,Sulfuric acid, Chromic acid, Nitric acid หมายเหตุ: Nitric acid เป็นสารออกซิไดซ์ที่แรงและควรเก็บแยกจากกรดอื่น ๆ โดยเก็บในภาชนะรองรับหรือตู้กรดที่แยกออกจากกัน

ของเหลวไวไฟ (flammable liquids) ของแข็งไวไฟ (flammable solids) เบส (bases) สารออกซิไดซ์ (oxidizers) และ กรดอินทรีย์ (organic acids)

สารกัดกร่อน–กรดอินทรีย์

(Corrosives–acids organic)

เก็บในตู้เก็บรักษากรดที่ติดตั้งระบบป้องกัน หรือมีภาชนะพลาสติกรองรับ

Acetic acid,

Trichloroacetic acid, Lactic acid

ของเหลวไวไฟ (flammable liquids)

ของแข็งไวไฟ (flammable solids) เบส (bases)

สารออกซิไดซ์ (oxidizers) และ กรดอนินทรีย์ (inorganic acids)

สารกัดกร่อน–เบส

(Corrosives–bases)

เก็บในตู้ที่แยกต่างหาก

Ammonium hydroxide,

Potassium hydroxide,

Sodium hydroxide

สารออกซิไดซ์ และกรด

(oxidizers and acids)

สารระเบิดได้

(Explosives)

เก็บให้ห่างจากสารเคมีอื่น ๆ ทั้งหมด ในตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อมิให้พลัดตกลงมาได้

Ammonium nitrates, Nitrourea, Sodium azide, Trinitroaniline, Trinitroanisole, Trinitrobenzene, Trinitrophenol (Picric acid), Trinitrotoluene (TNT)

สารเคมีอื่น ๆ ทั้งหมด

ของเหลวไวไฟ

(Flammable liquids)

เก็บในตู้เก็บเฉพาะสารไวไฟ

หมายเหตุ: สารเคมีที่เกิดเปอร์ออกไซด์ได้ต้องลงวันที่ที่เปิดขวด เช่น Ether, Tetrahydrofuran, Dioxane

Acetone, Benzene,

Diethyl ether,

Methanol, Ethanol,

Hexanes, Toluene

 

สารออกซิไดซ์ และกรด

(oxidizers and acids)

ของแข็งไวไฟ

(Flammable solids)

เก็บในพื้นที่ที่เย็นและแห้ง แยกห่างออกไปจากสารออกซิไดซ์ และสารกัดกร่อน

Phosphorus, Carbon,

Charcoal

 

สารออกซิไดซ์ และกรด

(oxidizers and acids)

สารเคมีที่ไวปฏิกิริยาต่อน้ำ(Water reactive chemicals)

เก็บในสถานที่ที่เย็นและแห้ง และมีการป้องกันสารเคมีจากการสัมผัสน้ำ (รวมทั้งระบบสปริงเกลอร์) และติดป้ายเตือนในสถานที่นั้นว่า “สารเคมีที่ไวปฏิกิริยาต่อน้ำ, “ห้ามใช้น้ำดับไฟในทุกกรณี” ไม่เก็บบนพื้นเผื่อกรณีน้ำท่วม (เช่น ท่อน้ำแตก)

Sodium metal,

Potassium metal,

Lithium metal,

Lithium aluminum hydride

แยกจากสารละลายที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบทั้งหมด และสารออกซิไดซ์ (all aqueous solutions and oxidizers)

สารออกซิไดซ์

(Oxidizers)

วางบนถาดและเก็บไว้ในตู้ทนไฟ แยกต่างหากจากสารไวไฟ และวัสดุที่ติดไฟได้

Sodium hypochlorite,

Benzoyl peroxide,

Potassium permanganate,

Potassium chlorate,

Potassium dichromate

หมายเหตุ: กลุ่มสารเคมีต่อไปนี้เป็นสารออกซิไดซ์: Nitrates, Nitrites, Chromates, Dichromates, Chlorites, Permanganates, Persulfates, Peroxides, Picrates, Bromates, Iodates, Superoxides

สารรีดิวซ์, สารไวไฟ, สารไหม้ไฟได้, วัสดุอินทรีย์ และโลหะสภาพเป็นผงละเอียด

สารพิษ

(Poisons)

แยกเก็บจากสารอื่น โดยมีภาชนะรองรับที่ทนสารเคมีในพื้นที่ที่แห้ง เย็น และมีการระบายอากาศ

Cyanides, สารประกอบโลหะหนัก เช่น Cadmium, Mercury, Osmium

ดู SDS

สารเคมีทั่วไปที่ไม่ไวต่อปฏิกิริยา

(General chemicals non–reactive)

เก็บในตู้หรือชั้นวาง

Agar, Sodium chloride, Sodium bicarbonate, และเกลือที่ไม่ไวต่อปฏิกิริยาส่วนใหญ่

ดู SDS

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4
ปฏิบัติตาม คู่มือการดำเนินการมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของคณะสหมเวชศาสตร์ มธ
ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 14:52:58)
ความคิดเห็นที่ 3
เอกสาร
ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 14:49:11)
ความคิดเห็นที่ 2
ตระกร้าที่ใช้เคลื่อนย้ายสารเคมีระหว่างห้องปฏิบัติการ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 23:56:29)
ความคิดเห็นที่ 1
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล PPE
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 23:54:44)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061190
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554