ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
การแปลผลข้อมูล
จากใบรายงานผล ขอคำอธิบายความหมายของคะแนนของแต่ละเรื่อง และการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประเมินห้องปฏิบัติการ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ความถี่ของแต่ละเรื่องเป็นผลจากการประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ทั้ง 7 ด้านขององค์ประกอบความปลอดภัย
     - ในระดับผู้ปฏิบัติงาน
       ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของความปลอดภัยในแต่ละเรื่องจากผลความถี่ที่ได้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมงานได้
     - ในระดับบริหาร
       ผู้บริหารสามารถนำผลความถี่ที่ได้ไปใช้พิจารณางบประมาณการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการได้

เมื่อเปรียบเทียบผลความถี่ในแต่ละช่วงเวลาจะสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติการมองเห็นการยกระดับความปลอดภัยในแต่ละด้านได้ชัดเจนมากขึ้น
ผศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร
(26 ธันวาคม 2557  เวลา 14:52:56)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061250
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554