ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
 
00073
 
ไม่พบเลขห้องปฏิบัติการ
โดย: ประภัสสร  มาสุข    [11 พฤษภาคม 2563  เวลา 14:04:18]   (คลิก: 88 / ความคิดเห็น: 0)
00072
 
ขอแก้ไขชื่อห้องปฏิบัติการ
โดย: ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ    [31 มีนาคม 2563  เวลา 14:45:30]   (คลิก: 157 / ความคิดเห็น: 0)
00071
 
การแก้ไขผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ
โดย: จิราภรณ์ ขนานสุข    [31 มีนาคม 2563  เวลา 11:29:48]   (คลิก: 118 / ความคิดเห็น: 1)
00070
 
การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
โดย: patomyos P.    [27 สิงหาคม 2562  เวลา 13:25:00]   (คลิก: 571 / ความคิดเห็น: 2)
00069
 
ทำอย่างไรถึงจะได้เลขทะเบียน
โดย: สกาวรัตน์ ทับทองหลาง    [9 เมษายน 2562  เวลา 08:18:07]   (คลิก: 794 / ความคิดเห็น: 0)
00068
 
การเพิ่มผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
โดย: ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ    [4 ตุลาคม 2560  เวลา 09:46:58]   (คลิก: 2,030 / ความคิดเห็น: 5)
00067
 
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการ
โดย: วัสสา  คงนคร     [14 มิถุนายน 2560  เวลา 10:26:26]   (คลิก: 1,361 / ความคิดเห็น: 3)
00066
 
การขอลงทะเบียนห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องเดียวกันแต่เป็นรายวิชาต่างกัน
โดย: ฮาสือเมาะ ดือราโอะ    [4 เมษายน 2560  เวลา 10:11:19]   (คลิก: 1,472 / ความคิดเห็น: 0)
00065
 
การเพิ่มห้องปฏิบัติการ
โดย: ฮาสือเมาะ ดือราโอะ    [1 มีนาคม 2560  เวลา 15:03:37]   (คลิก: 1,551 / ความคิดเห็น: 4)
00064
 
ข้อเพิ่มห้องปฏิบัติการ
โดย: สุรีพร    [8 พฤศจิกายน 2559  เวลา 22:19:48]   (คลิก: 1,456 / ความคิดเห็น: 6)
00063
 
เกณฑ์การให้คะแนน
โดย: กมลมาศ ศรีขวัญ    [18 ตุลาคม 2559  เวลา 16:01:50]   (คลิก: 1,639 / ความคิดเห็น: 0)
00062
 
จะดูรายละเอียหรือเลขทะเบียนห้องปฎิบัติการได้จากส่วนไหนคะ
โดย: รศ.ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์    [19 สิงหาคม 2558  เวลา 17:45:17]   (คลิก: 2,668 / ความคิดเห็น: 3)
00061
 
การเพิ่มรายชื่อคณาจารย์ผู้ร่วมวิจัยในห้องปฏิบัติการ
โดย: ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์    [14 กรกฎาคม 2558  เวลา 14:46:04]   (คลิก: 1,645 / ความคิดเห็น: 3)
00059
 
ขอเพิ่มเติมข้อมูลขนาดห้องปฏิบัติการ
โดย: ดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์    [10 มิถุนายน 2558  เวลา 16:13:16]   (คลิก: 1,238 / ความคิดเห็น: 2)
00058
 
ขอแก้ไขชื่อห้องปฏิบัติการ
โดย: จิตรา กลิ่นหอม    [27 พฤษภาคม 2558  เวลา 15:14:10]   (คลิก: 1,195 / ความคิดเห็น: 2)
00056
 
ขอแก้ไขประเภทห้องปฏิบัติการ
โดย: รศ.ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์    [19 พฤษภาคม 2558  เวลา 13:57:45]   (คลิก: 1,331 / ความคิดเห็น: 1)
00055
 
ขอเพิ่มห้องปฏิบัติการในการทำ check list ของ esprel
โดย: อ.ดร.ดวงกมล ตุงคะสมิต    [5 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 16:05:28]   (คลิก: 1,578 / ความคิดเห็น: 1)
00049
 
ต้องการแก้ไขชื่อของห้องปฏิบัติการครับ
โดย: แสง ศรีอำไพ    [2 ธันวาคม 2557  เวลา 10:29:39]   (คลิก: 1,236 / ความคิดเห็น: 1)
00046
 
การแปลผลข้อมูล
โดย: พนม   ใสยจิตร์    [21 พฤศจิกายน 2557  เวลา 11:28:38]   (คลิก: 1,186 / ความคิดเห็น: 1)
00043
 
ลืมรหัสผ่าน 2 ห้อง
โดย: วิสิฐ  นงค์พรหมมา  จบศ.(ช่างศิลป์) P7 ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง    [29 สิงหาคม 2557  เวลา 10:10:48]   (คลิก: 1,089 / ความคิดเห็น: 1)
00042
 
เจ้าหน้าที่ท่านเดียวแต่ดูแลหลายห้องปฏิบัติการ
โดย: นางสาววิยดา ละมุล    [6 สิงหาคม 2557  เวลา 18:25:02]   (คลิก: 1,445 / ความคิดเห็น: 2)
00041
 
ขอยกเลิก  Checklists  เก่า
โดย: มานี จินดาการะเกด    [25 กรกฎาคม 2557  เวลา 10:06:50]   (คลิก: 1,091 / ความคิดเห็น: 1)
00015
 
การแก้ไข user's profile
โดย: ศิริชัย ธรรมวานิช    [22 ตุลาคม 2556  เวลา 11:28:40]   (คลิก: 1,258 / ความคิดเห็น: 1)
00014
 
ข้อสงสัยการใช้อีเมลในการสมัคร
โดย: prapart    [21 สิงหาคม 2556  เวลา 09:41:30]   (คลิก: 1,360 / ความคิดเห็น: 3)
00013
 
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า
โดย: ตม.จว.ขอนแก่น    [20 มิถุนายน 2556  เวลา 09:46:41]   (คลิก: 1,355 / ความคิดเห็น: 0)
00012
 
ระบบกระจายเสียง
โดย: คุณโก้    [5 กรกฎาคม 2555  เวลา 08:24:30]   (คลิก: 1,869 / ความคิดเห็น: 1)
00011
 
ขอแก้ไขข้อมูลด่วนค่ะ(ภายในวันที่ 14 กันยายน นี้ค่ะ เพราะต้องไปต่างจังหวัด)
โดย:  ทีมงาน ไดออกซิน      [14 กันยายน 2554  เวลา 11:17:30]   (คลิก: 1,424 / ความคิดเห็น: 1)
00010
 
Checklist 5 การจัดการความปลอดภัย  
โดย:  ทีมงานห้องปฏิบัติการ Plant Science and Analysis       [18 สิงหาคม 2554  เวลา 22:49:37]   (คลิก: 2,122 / ความคิดเห็น: 1)
00009
 
Checklist 6 และ 7
โดย:  ทีมงาน      [18 สิงหาคม 2554  เวลา 12:02:03]   (คลิก: 4,490 / ความคิดเห็น: 1)
00008
 
Checklist 2 Chemical management
โดย:  ทีมงาน      [18 สิงหาคม 2554  เวลา 11:44:41]   (คลิก: 1,825 / ความคิดเห็น: 1)
00007
 
การจัดการสารเคมี
โดย:  ทีมงานห้องปฏิบัติการ Plant Science and Analysis      [18 สิงหาคม 2554  เวลา 11:43:48]   (คลิก: 2,090 / ความคิดเห็น: 1)
00006
 
checklist 3 Waste Management
โดย: รศ.ดร.เอมอร    เบญจวงศ์กุลชัย    [16 สิงหาคม 2554  เวลา 16:06:01]   (คลิก: 1,403 / ความคิดเห็น: 1)
00005
 
checklist 2 chemical management III
โดย: รศ.ดร.เอมอร    เบญจวงศ์กุลชัย    [16 สิงหาคม 2554  เวลา 16:00:05]   (คลิก: 1,658 / ความคิดเห็น: 1)
00003
 
checklist
โดย: รศ.ดร.เอมอร    เบญจวงศ์กุลชัย    [15 สิงหาคม 2554  เวลา 10:02:54]   (คลิก: 1,310 / ความคิดเห็น: 1)
00002
 
checklist 2 chemical management II
โดย: รศ.ดร.เอมอร    เบญจวงศ์กุลชัย    [15 สิงหาคม 2554  เวลา 10:00:52]   (คลิก: 1,468 / ความคิดเห็น: 1)
00001
 
icon
โดย:  ทีมงาน  ห้องปฏิบัติการ Plant Science and Analysis สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพแ    [10 สิงหาคม 2554]   (คลิก: 1,630 / ความคิดเห็น: 1)
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
3012224
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554