ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
 
หน้าที่:    
  การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
00292
 
นโยบายด้านความปลอดภัย
(คลิก: 12,164 / ความคิดเห็น: 37)
00340
 
แผนงานด้านความปลอดภัย
(คลิก: 6,065 / ความคิดเห็น: 11)
00293
 
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
(คลิก: 9,866 / ความคิดเห็น: 14)
00294
 
ห้องปฏิบัติการได้กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัย
(คลิก: 6,970 / ความคิดเห็น: 4)
  ระบบการจัดการสารเคมี
  การจัดการข้อมูลสารเคมี
00207
 
ระบบบันทึกข้อมูล
(คลิก: 6,893 / ความคิดเห็น: 14)
00211
 
สารบบสารเคมี (Chemical inventory)
(คลิก: 9,435 / ความคิดเห็น: 10)
00241
 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
(คลิก: 4,351 / ความคิดเห็น: 5)
00212
 
การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว(Clearance)
(คลิก: 5,384 / ความคิดเห็น: 6)
  การจัดเก็บสารเคมี
00318
 
การจัดเก็บสารเคมี
(คลิก: 4,570 / ความคิดเห็น: 0)
00213
 
ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี
(คลิก: 11,782 / ความคิดเห็น: 12)
00297
 
ข้อกำหนดการจัดเก็บสารเคมีตามกลุ่มสาร
(คลิก: 3,205 / ความคิดเห็น: 0)
00215
 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารไวไฟ
(คลิก: 6,446 / ความคิดเห็น: 0)
00216
 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน
(คลิก: 4,002 / ความคิดเห็น: 1)
00217
 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บแก๊ส
(คลิก: 9,961 / ความคิดเห็น: 2)
00218
 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (Oxidizers) และสารก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์
(คลิก: 15,234 / ความคิดเห็น: 0)
00219
 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา
(คลิก: 6,901 / ความคิดเห็น: 0)
00226
 
ภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี
(คลิก: 8,410 / ความคิดเห็น: 2)
00227
 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)
(คลิก: 86,376 / ความคิดเห็น: 5)
  การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical Transportation)
00204
 
การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ
(คลิก: 9,755 / ความคิดเห็น: 5)
00298
 
การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ
(คลิก: 4,411 / ความคิดเห็น: 0)
  ระบบการจัดการของเสีย
  การจัดการข้อมูลของเสีย
00232
 
ระบบบันทึกข้อมูลของเสีย
(คลิก: 4,266 / ความคิดเห็น: 4)
00242
 
การรายงานข้อมูล
(คลิก: 3,927 / ความคิดเห็น: 1)
00244
 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อการบริหารจัดการ
(คลิก: 3,687 / ความคิดเห็น: 3)
  การเก็บของเสีย
00233
 
การจำแนกประเภทของเสีย
(คลิก: 4,408 / ความคิดเห็น: 0)
00234
 
การเก็บของเสีย
(คลิก: 8,778 / ความคิดเห็น: 5)
  การลดการเกิดของเสีย
00245
 
การลดการเกิดของเสีย
(คลิก: 5,550 / ความคิดเห็น: 3)
  การบำบัดและกำจัดของเสีย
00237
 
การบำบัดและกำจัดของเสีย
(คลิก: 9,239 / ความคิดเห็น: 2)
  ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
  งานสถาปัตยกรรม
00322
 
งานสถาปัตยกรรม
(คลิก: 7,858 / ความคิดเห็น: 3)
00323
 
งานสถาปัตยกรรม : รายละเอียดเพิ่มเติม
(คลิก: 6,594 / ความคิดเห็น: 0)
  งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์
00325
 
งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์
(คลิก: 4,401 / ความคิดเห็น: 2)
00326
 
งานสถาปัตยกรรมภายใน : ครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์ : รายละเอียดเพิ่มเติม
(คลิก: 3,689 / ความคิดเห็น: 0)
  งานวิศวกรรมโครงสร้าง
00327
 
งานวิศวกรรมโครงสร้าง
(คลิก: 3,260 / ความคิดเห็น: 1)
00328
 
งานวิศวกรรมโครงสร้าง : รายละเอียดเพิ่มเติม
(คลิก: 3,164 / ความคิดเห็น: 0)
  งานวิศวกรรมไฟฟ้า
00329
 
งานวิศวกรรมไฟฟ้า
(คลิก: 6,570 / ความคิดเห็น: 3)
00330
 
งานวิศวกรรมไฟฟ้า : รายละเอียดเพิ่มเติม
(คลิก: 5,594 / ความคิดเห็น: 0)
  งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
00285
 
งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
(คลิก: 4,247 / ความคิดเห็น: 0)
  งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
00287
 
งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
(คลิก: 8,055 / ความคิดเห็น: 1)
00288
 
งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ : มาตรฐานระบบระบายอากาศ
(คลิก: 16,775 / ความคิดเห็น: 0)
00332
 
งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ : มาตรฐานระบบปรับอากาศ
(คลิก: 6,732 / ความคิดเห็น: 0)
  งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร
00289
 
งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร
(คลิก: 12,982 / ความคิดเห็น: 1)
00333
 
งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม
(คลิก: 1,579 / ความคิดเห็น: 0)
00334
 
ข้อกำหนดด้านการออกแบบและมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(คลิก: 5,072 / ความคิดเห็น: 0)
00335
 
มาตรฐานเส้นทางหนีไฟ
(คลิก: 22,469 / ความคิดเห็น: 0)
00336
 
ป้ายบอกทางหนีไฟ
(คลิก: 10,742 / ความคิดเห็น: 0)
00337
 
มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Portable fire exitinguisher)
(คลิก: 49,955 / ความคิดเห็น: 0)
00338
 
มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดมีตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose cabinet)
(คลิก: 49,465 / ความคิดเห็น: 0)
00339
 
มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
(คลิก: 3,059 / ความคิดเห็น: 0)
  ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
  การบริหารความเสี่ยง
00203
 
การบริหารความเสี่ยง
(คลิก: 3,097 / ความคิดเห็น: 0)
00300
 
การระบุอันตราย (Hazard identification)
(คลิก: 9,400 / ความคิดเห็น: 1)
00301
 
การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
(คลิก: 12,093 / ความคิดเห็น: 0)
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4278097
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554