ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
 
  การจัดการข้อมูลสารเคมี
00207
 
ระบบบันทึกข้อมูล
(คลิก: 4,456 / ความคิดเห็น: 7)
00211
 
สารบบสารเคมี (Chemical inventory)
(คลิก: 4,413 / ความคิดเห็น: 3)
00241
 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
(คลิก: 2,653 / ความคิดเห็น: 1)
00212
 
การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว(Clearance)
(คลิก: 2,843 / ความคิดเห็น: 2)
  การจัดเก็บสารเคมี
00318
 
การจัดเก็บสารเคมี
(คลิก: 2,819 / ความคิดเห็น: 0)
00213
 
ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี
(คลิก: 5,911 / ความคิดเห็น: 6)
00297
 
ข้อกำหนดการจัดเก็บสารเคมีตามกลุ่มสาร
(คลิก: 1,859 / ความคิดเห็น: 0)
00215
 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารไวไฟ
(คลิก: 3,628 / ความคิดเห็น: 0)
00216
 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน
(คลิก: 2,432 / ความคิดเห็น: 0)
00217
 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บแก๊ส
(คลิก: 3,669 / ความคิดเห็น: 0)
00218
 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (Oxidizers) และสารก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์
(คลิก: 4,469 / ความคิดเห็น: 0)
00219
 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา
(คลิก: 3,784 / ความคิดเห็น: 0)
00226
 
ภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี
(คลิก: 3,246 / ความคิดเห็น: 1)
00227
 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)
(คลิก: 3,240 / ความคิดเห็น: 0)
00345
 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) : รายละเอียดเพิ่มเติม
(คลิก: 1,112 / ความคิดเห็น: 0)
  การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical Transportation)
00204
 
การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ
(คลิก: 4,367 / ความคิดเห็น: 0)
00298
 
การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ
(คลิก: 2,786 / ความคิดเห็น: 0)
  ตัวอย่างเกณฑ์การแยกประเภทสารเคมีเพื่อการจัดเก็บ
00214
 
เกณฑ์ที่ 1 : Chemical segregation (Hazard class) จาก Laboratory Safety Manual, The University of Texas at Austin
(คลิก: 2,294 / ความคิดเห็น: 0)
00228
 
เกณฑ์ที่ 2 : Chemical Segregation (Hazard class) ของ Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), U.S. Department of Energy
(คลิก: 1,851 / ความคิดเห็น: 0)
00229
 
เกณฑ์ที่ 3 : ChemAlert chemical incompatibility color coding system ของ Department of Microbiology, University of Manitoba
(คลิก: 2,037 / ความคิดเห็น: 0)
00230
 
เกณฑ์ที่ 4 : Partial Incompatibility Listing จาก Chemical Segregation & Incompatibilities Guidelines, University of Texas at Arlington  
(คลิก: 1,990 / ความคิดเห็น: 0)
00231
 
เกณฑ์ที่ 5: EPA's Chemical Compatibility Chart
(คลิก: 2,427 / ความคิดเห็น: 0)
  ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายของสารเคมี
00209
 
ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)
(Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals, GHS)
(คลิก: 2,622 / ความคิดเห็น: 0)
00208
 
ระบบ UNRTDG (UN Class)
(คลิก: 4,625 / ความคิดเห็น: 0)
00210
 
ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีและเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป (เดิม)
(คลิก: 954 / ความคิดเห็น: 0)
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
3125569
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554